<strong>اعلامیه ی جهانی حقوق بشر</strong><strong></strong>

اسناد حقوق بشراعلامیه ی جهانی حقوق بشر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر

دیباچه


از آن جا كه شناسایی حیثیت و كرامت ذاتی تمام اعضای خانواده ی بشری و حقوق برابر و سلب ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است،

از آن جا كه نادیده گرفتن و تحقیر حقوق بشر به اقدامات وحشیانه ای انجامیده كه وجدان بشر را برآشفته اند و پیدایش جهانی كه در آن افراد بشر در بیان و عقیده آزاد، و از ترس و فقر فارغ باشند، عالی ترین آرزوی بشر اعلا م شده است،

از آن جا كه ضروری است كه از حقوق بشر با حاكمیت قانون حمایت شود تا انسان به عنوان آخرین چاره به طغیان بر ضد بیداد و ستم مجبور نگردد،

از آن جا كه گسترش روابط دوستانه میان ملت ها باید تشویق شود،

از آن جا كه مردمان ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و حیثیت و كرامت و ارزش فرد انسان و برابری حقوق مردان و زنان، دوباره در منشور ملل متحد اعلا م و عزم خود را جزم كرده اند كه به پیشرفت اجتماعی یاری رسانند و بهترین اوضاع زندگی را در پرتو آزادی فزاینده به وجود آورند،

از آن جا كه دولت های عضو متحد شده اند كه رعایت جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی های اساسی را با همكاری سازمان ملل متحد تضمین كنند،

از آن جا كه برداشت مشترك در مورد این حقوق و آزادی ها برای اجرای كامل این تعهد كمال اهمیت را دارد،

مجمع عمومی این اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را آرمان مشترك تمام مردمان و ملت ها اعلا م می كند تا همه ی افراد و تمام نهادهای جامعه این اعلامیه را
همواره در نظر داشته باشند و بكوشند كه به یاری آموزش و پرورش، رعایت این حقوق و آزادی ها را گسترش دهند و با تدابیر فزاینده ی ملی و بین المللی، شناسایی و اجرای جهانی و موثر آن هارا چه در میان مردمان كشورهای عضو و چه در میان مردم سرزمین هایی كه در قلمرو آن ها هستند، تامین كنند.

ماده ی ١
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حیثیت و كرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یكدیگر با روحیه ای برادرانه رفتاد كنند.

ماده ی ٢
هر كس می تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ی سیاسی یا هر عقیده ی دیگر، و همچنین منشا ملی یا اجتماعی،ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذكرشده در این اعلامیه بهره مند گردد. به علاوه نباید هیچ تبعیضی به عمل آید كه مبتنی بر وضع سیاسی، قضایی یا بین المللی كشور یا سرزمینی باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه این كشور یا سرزمین مستقل، تحت قیمومت یا غیر خودمختار باشد، یا حاكمیت آن به شكلی محدود شده باشد.

ماده ی ٣
هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.


ماده ی ٤
هیچ كس را نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشت. بردگی و دادوستد بردگان به هر شكلی كه باشد، ممنوع است.

ماده ی ٥
هیچ كس نباید شكنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.

ماده ی ٦
هر كس حق دارد كه شخصیت حقوقی اش در همه جا به رسمیت شناخته شود.

ماده ی ٧
همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هیچ تبعیضی از حمایت یكسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی كه ناق اعلا میه ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحریكی كه برای چنین تبعیضی به عمل آید، از حمایت یكسان قانون بهره مند گردند.

ماده ی ٨
در برابر اعمالی كه به حقوق اساسی فرد تجاوز كنند ـ حقوقی كه قانون اساسی یا قوانین دیگر برای او به رسمیت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه ی موثربه دادگاه های ملی صالح را دارد.

ماده ی ٩
هیچ كس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید كرد.

ماده ی ١٠
هر شخص با مساوات كامل حق دارد كه دعوایش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی در باره ی حقوق و الزامات وی،یا هر اتهام جزایی كه به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.

ماده ی ١١
(١) هر شخصی كه به بزهكاری متهم شده باشد، بی گناه محسوب می شود تا هنگامی كه در جریان محاكمه ای علنی كه در آن تمام تضمین های لازم برای دفاع او تامین شده باشد، مجرم بودن وی به طور قانونی محرز گردد.
(٢) هیچ كس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی كه در موقع ارتكاب آن، به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است، محكوم نخواهد شد. همچنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی كه در موقع ارتكاب جرم به آن تعلق می گرفت، درباره ی كسی اعمال نخواهد شد.

ماده ی ١٢
نباید در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامت گاه یا مكاتبات هیچ كس مداخله های خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت كسی حمله شود. در برابر چنین مداخله ها و حمله هایی، برخورداری از حمایت قانون حق هر شخصی است.

ماده ی ١٣
(١) هر شخصی حق دارد در داخل هر كشور آزادانه رفت وآمد كند و اقامتگاه خود را برگزیند.
(٢) هر شخصی حق دارد هر كشوری، از جمله كشور خود را ترك كند یا به كشورخویش بازگردد.

ماده ی ١٤
(١) در برابر شكنجه، تعقیب و آزار، هر شخصی حق درخواست پناهندگی و برخورداری از پناهندگی در كشورهای دیگر را دارد.
(٢) در موردی كه تعقیب واقعا در اثر جرم عمومی و غیرسیاسی یا در اثر اعمالی مخالف با هدف ها و اصول ملل متحد باشد، نمی توان به این حق استناد كرد.


ماده ی ١٥
(١) هر فردی حق دارد كه تابعیتی داشته باشد.
(٢) هیچ كس رانباید خودسرانه از تابعیت خویش، یا از حق تغییر تابعیت محروم كرد.

ماده ی ١٦
(١) هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدودیتی از حیث نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی كنند و تشكیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلا ل آن، زن و شوهر در امور مربوط به ازدواج حقوق برابر دارند.
(٢) ازدواج حتما باید با رضایت كامل و آزادانه ی زن و مرد صورت گیرد.
(٣) خانواده ركن طبیعی و اساسی جامعه است و باید از حمایت جامعه و دولت
بهره مند شود.

ماده ی ١٧
(١) هر شخصی به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالكیت دارد.
(٢) هیچ كس را نباید خودسرانه از حق مالكیت محروم كرد.

ماده ی ١٨
هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود. این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت ها و اجرای آیین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.

ماده ی ١٩
هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است كه كسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در كسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسایل ممكن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.

ماده ی ٢٠
(١) هر شخصی حق دارد از آزادی تشكیل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز بهره مند گردد.
(٢) هیچ كس را نباید به شركت در هیچ اجتماعی مجبور كرد.

ماده ٢١
(١) هر شخصی حق دارد كه در اداره ی امور عمومی كشور خود، مستقیما یا به وساطت نمایندگانی كه آزادانه انتخاب شده باشند، شركت جوید.
(٢) هر شخصی حق دارد با شرایط برابر به مشاغل عمومی كشور خود دست یابد.
(٣) اراده ی مردم، اساس قدرت حكومت است. این اراده باید در انتخاباتی سالم ابراز شود كه به طور ادواری صورت می پذیرد. انتخابات باید عمومی، با رعایت مساوات و با رای مخفی یا به طریقه ای مشابه برگزار شود كه آزادی رای را تامین كند.

ماده ی ٢٢
هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همكاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و كرامت و رشد آزادانه ی شخصیت خودرا، با توجه به تشكیلا ت و منابع هر كشور، به دست آورد.

ماده ٢٣
(١) هر شخصی حق دارد كار كند، كار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای كار خواستار باشد و در برابر بی كاری حمایت شود. (٢) همه حق دارند كه بی هیچ تبعیضی، در مقابل كار مساوی، مزد مساوی بگیرند.
(٣)هركسی كه كار می كند حق دارد مزد منصفانه و رضایت بخشی دریافت دارد كه زندگی او و خانواده اش را موافق حیثیت و كرامت انسانی تامین كند و در صورت لزوم با دیگر وسایل حمایت اجتماعی كامل شود.
(٤) هر شخصی حق دارد كه برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشكیل دهد و یا به اتحادیه های موجود بپیوندد.

ماده ی ٢٤
هر شخی حق استراحت، فراغت و تفریح دارد و به ویژه باید از محدودیت معقول ساعات كار و مرخصی ها و تعطیلا ت ادواری با دریافت حقوق بهره مند شود.

ماده ی ٢٥
(١) هر شخصی حق دارد كه از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ویژه از حیث خوراك، پوشاك، مسكن، مراقبت های پزشكی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. همچنین حق دارد كه در مواقع بی كاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری كه به عللی مستقل از اراده ی خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامین اجتماعی بهره مند گردد.
(٢) مادران و كودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت ویژه برخوردار شوند. همه ی كودكان، اعم از آن كه در پی ازدواج یا بی ازدواج زاده شده باشند، حق دارند كه از حمایت اجتماعی یكسان بهره مند گردند.

ماده ی ٢٦
(١) هر شخصی حق دارد كه از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش، و دست كم آموزش ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه ای باید همگانی شود و دست یابی به آموزش عالی باید با تساوی كامل برای همه امكان پذیر باشد تا هركس بتواند بنا به استعداد خود از آن بهره مند گردد.
(٢) هدف آموزش و پرورش باید شكوفایی همه جانبه ی شخصیت انسان و تقویت رعایت حقوق بشر وآزادی های اساسی باشد. آموزش و پرورش باید به گسترش حسن تفاهم، دگرپذیری و دوستی میان تمام ملت ها و تمام گروه های نژادی یا دینی و نیز به گسترش فعالیت های ملل متحد در راه حفظ صلح یاری رساند.
(٣) پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش برای فرزندان خود، بردیگران
حق تقدم دارند.

ماده ی ٢٧
(١) هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهیم و شریك گردد و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن بهره مند شود
(٢) هركس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی، ادبی یا هنری خود برخوردار گردد.

ماده ی ٢٨
هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه ی اجتماعی و بین المللی باشد كه حقوق و آزادی های ذكرشده در این اعلا میه را به تمامی تامین و عملی سازد.

ماده ی ٢٩
(١) هر فردی فقط در برابر آن جامعه ای وظایفی برعهده دارد كه رشد آزادانه و همه جانبه ی او را ممكن می سازد

(٢) هركس در اعمال حقوق و بهره گیری از آزادی های خود فقط تابع محدودیت هایی قانونی است كه صرفا برای شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات عادلانه ی اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در جامعه ای دموكراتیك وضع شده اند.

(٣) این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نباید بر خلاف هدف ها و اصول
ملل متحد اعمال شوند.

ماده ی ٣٠
هیچیك از مقررات اعلامیه ی حاضر نباید چنان تفسیر شود كه برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد كه به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند.

Post a comment:

Comment

Type at least 1 character to search