درباره ما

ما در کنار شما هستیم، بیشتر در مورد ما بدانید

حق آزادی و برابری

هدف ما:

هدف ما در همراهی با مردم ایران، تضمین رعایت حقوق بنیادی بشر در ایران و حمایت موثر از مدافعان حقوق بشر ایرانی است. تلاش ما در سمت برقراری ارتباط و همکاری مدافعان حقوق بشر ایرانی با متخصصان و گزارشگران ویژه عرصه های گوناگون حقوق بشر سازمان ملل و همچنین ایجاد پایگاهی برای حضور فعال آنان در شورای حقوق بشر می باشد.

ارزش های ما:

ما مسئولیت خود را به صورت مستقل، بی طرفانه، عینی و فرا مسلکی پی میگیریم. ما به نیاز های مدافعان حقوق بشر ایرانی در عرصه های گوناگون فعالیت حقوق بشری ایشان پاسخ میدهیم. ما به اصل جهانشمولی همه‌ی حقوق بشر اعتقاد داریم. بنابراین ما به دیگران احترام میگذاریم، با همه به طور برابر با کرامت و بدون تبعیض برخورد میکنیم .

همه حقوق بشر برای همه در ایران

انجمن حقوق بشر در راستای حمایت از ایرانیان آزادی خواه و حق طلب تمام تلاش خود را در راستای آزادی و حق بیان در تمامی این سالها انجام داده است، انجمن حقوق بشر در راستای حمایت از ایرانیان آزادی خواه و حق طلب تمام تلاش خود را در راستای آزادی و حق بیان در تمامی این سالها انجام داده است،

شعله زمینی مدیریت نهاد

همه حقوق بشر برای همه در ایران

انجمن حقوق بشر در راستای حمایت از ایرانیان آزادی خواه و حق طلب تمام تلاش خود را در راستای آزادی و حق بیان در تمامی این سالها انجام داده است، انجمن حقوق بشر در راستای حمایت از ایرانیان آزادی خواه و حق طلب تمام تلاش خود را در راستای آزادی و حق بیان در تمامی این سالها انجام داده است،

حسن نایب هاشم مدیریت نهاد

ویدیوهای ما را دنبال کنید

Type at least 1 character to search