همه حقوق بشر برای همه در ایران

انجمن حقوق بشر در راستای حمایت از ایرانیان آزادی خواه و حق طلب تمام تلاش خود را در راستای آزادی و حق بیان در تمامی این سالها انجام داده است، انجمن حقوق بشر در راستای حمایت از ایرانیان آزادی خواه و حق طلب تمام تلاش خود را در راستای آزادی و حق بیان در تمامی این سالها انجام داده است،

شعله زمینی مدیریت نهاد

همه حقوق بشر برای همه در ایران

انجمن حقوق بشر در راستای حمایت از ایرانیان آزادی خواه و حق طلب تمام تلاش خود را در راستای آزادی و حق بیان در تمامی این سالها انجام داده است، انجمن حقوق بشر در راستای حمایت از ایرانیان آزادی خواه و حق طلب تمام تلاش خود را در راستای آزادی و حق بیان در تمامی این سالها انجام داده است،

حسن نایب هاشم مدیریت نهاد

Support the podcast on Patreon

Type at least 1 character to search