میثاق‌ بین‌المللى حقوق‌ اقتصادى

میثاق‌ بین‌المللى حقوق‌ اقتصادى

Episode 1

میثاق‌ بین‌المللى حقوق‌ اقتصادى

كشورهاى طرف‌ این‌ میثاق‌ با توجه‌ به‌ اینكه‌ بر طبق‌ اصولى كه‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گردیده‌ است‌ شناسائى حیثیت‌ ذاتى و حقوق‌ یكسان‌ و غیرقابل‌ انتقال‌ كلیه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبناى آزادى ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.

با اذعان‌ به‌ اینكه‌ حقوق‌ مذكور فوق‌ ناشى از حیثیت‌ ذاتى شخص‌ انسان‌ است‌.

با اذعان‌ به‌ اینكه‌ بر طبق‌ اعلامیه‌ جهانى حقوق‌ بشر كمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائى یافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتى حاصل‌ می‌شود كه‌ شرایط‌ تمتع‌ هر كس‌ از حقوق‌ اقتصادى ـ اجتماعى و فرهنگى خود و همچنین‌ از حقوق‌ مدنى و سیاسى او ایجاد شود.

با توجه‌ به‌ اینكه‌ كشورها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترویج‌ احترام‌ جهانى و مؤثر حقوق‌ و آزادیهاى بشر ملزم‌ هستند.

با در نظر گرفتن‌ این‌ حقیقت‌ كه‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد دیگر نیز نسبت‌ به‌ اجتماعى كه‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظایفى است‌ و مكلف‌ است‌ باینكه‌ در ترویج‌ و رعایت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ این‌ میثاق‌ اهتمام‌ نماید.

Listen to the specific part

00:02
Start With Why
00:04
Organic Architecture
00:06
Victory Journal
00:08
The Great Discontent

Episode Transcript:

Greg:

As designers it can sometimes be a challenge to come the up with an initial idea for a concept. We might intend the to ourselves in the sam spot 3 hours later still thumbing through.

Chris:

During our discussion, we explain the importance loong for the inspe beyond your field, as well as how the tidentify it beyond an aesthetic level. We even share some of our latest on. As designers it can someti be a challenge to come the up with an initial idea for a concept weath might intend the to ourselves in the sam spot 3 hours later still hum through.

Jeremiah:

As designers it can sometimes be a challenge to come the up with an initial idea for a concept. We might intend the to ourselves in the sam spot 3 hours later still thumbing through. As designers it can sometimes be a challenge to come the up with an initial idea for a concept. We might intend the to ourselves in the sam spot 3 hours later still thumbing through

Chris:

During our discussion, we explain the importance loong for the inspe beyond your field, as well as how the tidentify it beyond an aesthetic level. We even share some of our latest on. As designers it can someti be a challenge to come the up with an initial idea for a concept weath might intend the to ourselves in the sam spot 3 hours later still hum through. During our discussion, we explain the importance loong for the inspe beyond your field, as well as how the tidentify it beyond an aesthetic level. We even share some of our latest on. As designers it can someti be a challenge to come the up with an initial idea for a concept weath might intend the to ourselves in the sam spot 3 hours later still hum through.

Meet your hosts:

Andrew Jackson

Creative Strategist

Andrew Johnson

Creative Strategist

Andrew Watson

Creative Strategist

Type at least 1 character to search