All Human Rights for All in Iran …

اسناد حقوق بشرAll Human Rights for All in Iran …

All Human Rights for All in Iran …

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

شهین نوایی :دنیا شاهد اعتراض و مبارزه زنان ایران به سیاست خمینی بود

يکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ – ۰۲ ژوين ۲۰۱۳

در چهارمین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، دومین رویداد جانبی و تخصصی از سوی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران با موضوع “انتخابات ریاست جمهوری در ایران و موازین انتخابات آزاد” برگزار شد. خانم شهین نوایی محقق و استاد پیشین دانشگاه تهران از سخنرانان این نشست بودند که موضوع سخنرانی خود را به موضوع ” توقیف سازمان زنان ” در جمهوری اسلامی ایران اختصاص دادند فیلم سخنرانی ایشان به زبان انگلیسی به شرح زیر است :

ترجمه سخنرانی ایشان به فارسی در دست تهیه است

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search