ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺑﺮاي ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺣﻘـﻮق ﻣﺤﻜﻮﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺮگ

اسناد حقوق بشرﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺑﺮاي ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺣﻘـﻮق ﻣﺤﻜﻮﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺮگ

ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺑﺮاي ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺣﻘـﻮق ﻣﺤﻜﻮﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺮگ

ﺗﺪاﺑﻴﺮي ﺑﺮاي ﺗﻀـﻤﻴﻦ ﺣﻤﺎﻳـﺖ از ﺣﻘـﻮق ﻣﺤﻜﻮﻣـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺮگ ﻣﺼـﻮب ﻗﻄﻌﻨﺎﻣـﻪ ١٩٨۴/۵٠ ﻣـﻮرخ ٢۵ ﻣـﻪ ١٩٨۴ ﺷـﻮراي اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ١ـ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ در کشورهایی کﻪ اﻋﺪام را ﻟﻐﻮ ﻧﻜﺮدﻩ اﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺟﺪي ﺗﺮﻳﻦ ﺟﻨﺎﻳﺎت اﻋﻤﺎل ﺷﻮد ﻣﺸـﺮوط ﺑـﺮاﻳﻦ کﻪ ﻓﻘـﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺎﻳﺎت ﻋﻤﺪي ﺑﺎ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺮﮔﺒﺎر ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻮد. ٢ـ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺟﻨﺎﻳﺘﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد کﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ را در زﻣﺎن ارﺗﻜﺎب ﺁن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، ﻣﺸـﺮوط براﻳﻦ کﻪ اﮔﺮ ﭘﺲ از ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﻳﺖ، ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺠﺎزات ﺳﺒﻚﺗﺮي را ﺑﺮاي ﺁن در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد، ﻣﺠﺮم از ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺮﻩﻣﻨﺪ ﺷﻮد. ٣ـ اﻓﺮادي کﻪ در زﻣﺎن ارﺗﻜﺎب ﺑﻪ ﺟﺮم کﻤﺘﺮ از ١٨ ﺳﺎل دارﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮﻧﺪ، همچنان کﻪ ﻣﺠﺎزات ﻣـﺮگ ﻧﺒﺎﻳـﺪ در ﻣـﻮرد زﻧـﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ، ﻳﺎ زﻧﺎﻧﻲ کﻪ ﺗﺎزﻩ ﻣﺎدر ﺷﺪﻩاﻧﺪ، ﻳﺎ اﺷﺨﺎﺻﻲ کﻪ دﭼﺎر ﺟﻨﻮن ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، اﺟﺮا ﺷﻮد. ۴ـ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﻓﻘﻂ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد کﻪ ﺟﺮم ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﻣـﺪارك روﺷـﻦ و ﻗـﺎﻧﻊ کﻨﻨـﺪﻩ اﺳـﺘﻮار ﺑﺎﺷـﺪ و اﻣﻜـﺎن ﺗﻮﺻﻴﻒ دﻳﮕﺮي از ﺟﺮم وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ۵ ـ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام را ﻓﻘﻂ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﻗﻀﺎوت ﻧﻬﺎﻳﻲ دادﮔﺎهی ﺻﺎﻟﺤﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، کﻪ کﻠﻴﻪ ﺗـﺪاﺑﻴﺮ ﺣﻔـﺎﻇﺘﻲ ﻣﻤﻜـﻦ را ﺑـﺮاي ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎکﻤﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻲ دهد، ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ذکﺮ ﺷﺪﻩ در ﻣﺎدﻩ ١۴ ﻣﻴﺜﺎق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ، از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرداري هر ﺷﺨﺼﻲ کﻪ ﻣﻈﻨﻮن ﻳﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺟﺮﻣﻲاﺳﺖ کﻪ ﺑﺮاي ﺁن ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﻣﺠـﺎزات اﻋـﺪام در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، از ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺣﻘﻮﻗﻲ کﺎﻓﻲ در کﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ دادرﺳﻲ، ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ اﺟﺮا درﺁورد. ۶ ـهر ﺷﺨﺼﻲ کﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاﺳﺘﻦ از دادﮔﺎهی ﻋﺎﻟﻲ ﺗـﺮ را داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، و ﺑـﺮاي اﻃﻤﻴﻨـﺎن از اﻳـﻦ کﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻮاهی اﺟﺒﺎري ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺎمهاﻳﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد. ٧ـ هر ﺷﺨﺼﻲ کﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻔﻮ کﻨﺪ، ﻳﺎ ﺧﻮاهان ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﺠﺎزات ﺷـﻮد؛ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﻋﻔـﻮ ﻳـﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﻧﺪﻩهاي ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ٨ـ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام در ﺟﺮﻳﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﻴﻨﺎف ﻳﺎ اﻧﺠﺎم هر ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻔﻮ ﻳﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺣﻜﻢ، ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد. ٩ـ هر ﮔﺎﻩ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام اﺟﺮا ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ کﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﻧﺞ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻜﻮم وارد ﺁﻳﺪ. برگرفته از تارنمای مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران

Type at least 1 character to search