گفتگو با رضوان مقدم در خصوص فعالیتهای وی در حوزه حقوق زنان<br />

اسناد حقوق بشرگفتگو با رضوان مقدم در خصوص فعالیتهای وی در حوزه حقوق زنان

گفتگو با رضوان مقدم در خصوص فعالیتهای وی در حوزه حقوق زنان

گفتگو با رضوان مقدم در خصوص فعالیتهای وی در حوزه حقوق زنان

يکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۲ – ۰۲ مارس ۲۰۱۴

گفتگوی مهدى نخل احمدى با رضوان مقدم در خصوص تجارب ایشان از در حوزه حقوق زنان، طبق ویدئوی زیر می بیند:

print version     Home
                   

نظر شما؟

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search