گفتگو با خدیجه مقدم: شورای حقوق بشر نهاد نظارت بر دولتها

اسناد حقوق بشرگفتگو با خدیجه مقدم: شورای حقوق بشر نهاد نظارت بر دولتها

گفتگو با خدیجه مقدم: شورای حقوق بشر نهاد نظارت بر دولتها

گفتگو با خدیجه مقدم: شورای حقوق بشر نهاد نظارت بر دولتها

سه شنبه ۶ اسفند ۱۳۹۲ – ۲۵ فوريه ۲۰۱۴

خدیجه مقدم – فعال حقوق زنان و محیط زیست

“همه حقوق بشر براى همه در ايران”، پروژه اى در راستاى ديدبانى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران و کمک به ارتقاى حقوق بشر براى شهروندان ايرانى است. اين پروژه با پشتيبانى سودويند، از سال ٢٠١٠، فعاليت خود را در شوراى حقوق بشر، از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاس موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران، توسط نمايندگان خود، حسن نايب هاشم و شعله زمينى، آغاز کرده است. خدیجه مقدم یکی از فعالان در این کمپین، نقش شورای حقوق بشر نسبت به نظارت بر عملکرد دولتها را مهم و مثبت ارزیابی می کند. او با توجه به تجارب و مشاهدات، حضور فعال کنشگران ایرانی در جلسات شورای حقوق بشر از طریق اجلاس موازی را گامی موثر در افشای موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، اعلام می کند. گفتگوى کامل مهدى نخل احمدى با خدیجه مقدم، فعال حقوق زنان و محیط زیست، طبق ویدئوی زیر است:
print version     Home
                   

نظر شما؟

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search