گفتگو با خانم ژاله تبریزی در خصوص گروههای اتنیک<br />

اسناد حقوق بشرگفتگو با خانم ژاله تبریزی در خصوص گروههای اتنیک

گفتگو با خانم ژاله تبریزی در خصوص گروههای اتنیک

گفتگو با خانم ژاله تبریزی در خصوص گروههای اتنیک

شنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ – ۰۱ مارس ۲۰۱۴

گفتگوی مهدى نخل احمدى با ژاله تبریزی در خصوص تجارب ایشان از در حوزه حقوق گروههای اتنیک، طبق ویدئوی زیر می بیند:

print version     Home
                   

نظر شما؟

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search