گفتگوی مستقیم سودویند با گزارشگران ویژه آزادی بیان و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان

اسناد حقوق بشرگفتگوی مستقیم سودویند با گزارشگران ویژه آزادی بیان و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان

گفتگوی مستقیم سودویند با گزارشگران ویژه آزادی بیان و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان

موضع گیری سودویند در صحن علنی23 مین اجلاس حقوق بشر

گفتگوی مستقیم سودویند با گزارشگران ویژه آزادی بیان و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان

شنبه ۲۲ تير ۱۳۹۲ – ۱۳ ژوييه ۲۰۱۳

گفتگوی مستقیم سودویند با گزارشگران ویژه آزادی بیان و گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان در بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو . فارسی

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search