گزارش پنجمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

اسناد حقوق بشرگزارش پنجمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

گزارش پنجمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

24مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

گزارش پنجمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

سه شنبه ۲ مهر ۱۳۹۲ – ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۳

روز دوشنبه 23 سپتامبر 2013 (1 مهر 1392)، همزمان با هجدمین روز از آغاز به کار شورای حقوق بشر در مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو ، پنجمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران نیز در خصوص “زندانیان سیاسی در ایران”، با حمایت و تدارک سازمان غیر دولتی “سودویند” برگزار شد. سازمان غیردولتی و اتریشی سودویند، در همکاری با همراهان ایرانی خود، از سال 2010 در شورای حقوق بشر از طریق تنظیم موضع گیری ها و تدارک اجلاس های موازی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران فعال میباشد. پنجمین رویداد موازی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در جریان اجلاس جاری در شهر ژنو، با موضوع ” زندانیان سیاسی در ایران” و به مدیریت آقای جاوید گوانی ، به شرح زیر برگزار شد:

سخنرانی خانم مرسده محسنی با موضوع “دانشجویان و کارکنان رسانه ها در زندان

خانم مرسده محسنی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع ” دانشجویان و کارکنان رسانه ها در زندان “، صحبت کردند.

سخنرانی آقای علیرضا سربازی با موضوع “نقض حقوق زندانیان سیاسی

آقای علیرضا سربازی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع ” “نقض حقوق زندانیان سیاسی”، صحبت کردند.

سخنرانی محمد تنگستانی با موضوع ” زندانیان گمنام

آقای محمد تنگستانی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “زندانیان گمنام”، صحبت کردند.

سخنرانی آقای ونداد اولادعظیمی با موضوع “نقش رسانه ها در ایجاد فرصت دفاع برای زندانیان

آقای ونداد اولادعظیمی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با “موضوع نقش رسانه ها درایجاد فرصت دفاع برای زندانیان”، صحبت کردند.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search