گروههای اتنیک و محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران

اسناد حقوق بشرگروههای اتنیک و محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران

گروههای اتنیک و محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران

برنامه اولین رویداد جانبی سودویند در بیست و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر

گروههای اتنیک و محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران

دوشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۳ – ۰۸ سپتامبر ۲۰۱۴

سه شنبه 9 سپتامبر 2014 (17 شهریور 1393) در جريان بيست و هفتمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، اولین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار خواهد شد. سازمان غيردولتى و اتريشى سودويند، در همکارى با همراهان ايرانى خود، از سال 2010 در شوراى حقوق بشر از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاس هاى موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران فعال است. برنامه سخنرانان اولین رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، که از ساعت 9 صبح اين روز با موضوع “مسائل مربوط به گروههای اتنیک و محیط زیست در جمهوری اسلامی ایران”، به شرح زير برگذار می شود: یوسف کر با موضوع ” اعدام سیستماتیک در ترکمن صحرا” امیر نیلو با موضوع “اعدام در تبریز در سال 60” شریفه جعفری با موضوع “انتشارات و قوانین سخت آن” منصور سیفی با موضوع “وضعیت واقعی دریاچه ارومیه” اعظم بهرامی با موضوع “مصرف آب و مدیریت”

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search