که هستیم؟

که هستیم؟

همزمان با نخستین بررسی دوره ای جهانی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی در فوریه 2010 جمعی از مدافعان حقوق بشر ایرانی با شعار -همه حقوق بشر، برای همه ایرانیان- در برابر مقر سازمان ملل در ژنو حضور یافتند و پس از آن از ماه ژوئن همان سال با همراهی سازمان غیر دولتی اتریشی سودویند که دارای مقام مشورتی سازمان ملل متحد می باشد، از درون شورای حقوق بشر، به سهم خود وضعیت حقوق بشر در ایران را به شورای حقوق بشر گزارش دادند. از اواخر سپتامر 2012 پروژه ای به کمک این سازمان غیر دولتی به مدت سه سال برای ارتقاء حقوق بشر در ایران اجرایی شد. سازمان غیردولتی اتریشی سودویند، این پروژه را در همکاری با همراهان ایرانی خود اجرا کرد. سودویند در سال 1979 بنیانگزاری شده است و از سال 2009 دارای مقام مشورتی شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد می باشد. سودویند به توسعه جهانی پایدار، حقوق بشر و شرایط کاری مناسب در جهان خود را متعهد می داند. سودیند در اتریش با همکاری شبکه ای از دفترها و همراهان منطقه ای خود فعالیت می کند. سودویند در سطح محلی، منطقه ای، کشوری و بین المللی، با سازمان ها و موسسات و همچنین با شبکه هایی از نمایندگان جامعه مدنی و شخصیت های مهم سیاسی که در عرصه توسعه بین المللی، آموزش، محیط زیست، فرهنگ و امور اجتماعی فعالیت می کنند، همکاری می کند. سودویند از سال 2010 در شورای حقوق بشر از طریق تنظیم موضع گیری های خود و تدارک اجلاس های موازی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران توسط نمایندگان خود در شورای حقوق بشر، شرکت داشته است. ما به کار مشترک و نزدیک مان با سازمان غیر دولتی سودویند ارج می نهیم و می کوشیم که با سازمان های غیر دولتی خوشنام دیگری نیز در این سطح همکاری داشته باشیم.

Type at least 1 character to search