کارشناسان سازمان ملل خواهان توقف فوری حکم اعدام پنج شهروند اهوازی شدند

اسناد حقوق بشرکارشناسان سازمان ملل خواهان توقف فوری حکم اعدام پنج شهروند اهوازی شدند

کارشناسان سازمان ملل خواهان توقف فوری حکم اعدام پنج شهروند اهوازی شدند

کارشناسان سازمان ملل خواهان توقف فوری حکم اعدام پنج شهروند اهوازی شدند

دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ – ۱۸ فوريه ۲۰۱۳

۲۲ ژانویه ۲۰۱۳ سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل : سِسیل پویی مکان : ژنو موضوع : ایران ما از شنیدن گزارش اعدام یک نوجوان متخلف در روز چهارشنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۱۳ عمیقاً متحیر هستیم. بر طبق گزارش ها، آقای علی نادری، مرد بیست و یک ساله ای است که به اتهام جنایتی که ادعا شده بود در هفده سالگی مرتکب شده؛ اعدام شده است. حکم اعدام وی، به اتهام مشارکت در قتل یک زن صادر شده بود . حکم اعدام نمیتواند برای جنایات مرتکب شده توسط افراد زیر هجده سال اعمال شود. ابزار های حقوق بشر بین الملل، بخصوص کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی به هر دو ملحق شده است، صدور حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر هجده سال داشته اند، را مطلقا منع میکنند.. این اولین اعدام یک نوجوان از سپتامبر سال ۲۰۱۱ در ایران است، و به نظر می آید که مقامات ایرانی تلاش هایی برای اجتناب از چنین مواردی انجام داده اند. با این وصف ما از دولت ایران میخواهیم فوراً به اعدام متخلفان نوجوان، یکبار و برای همیشه پایان دهد. در همین رابطه، نگرانی هایی در مورد پنج فرد دیگر وجود دارد. آقای محمد علی عموری، آقای سید جابر البوشوکه، آقای سید مختار البوشوکه، آقای هاشم شعبانی عموری و آقای هادی رشیدی از دیگر افرادی هستند که ظاهرا حکم اعدام آنها اخیرا توسط دادگاه عالی تآیید شده و در خطر آنی اعدام هستند. نگرانی های ویژه ای در مورد منصفانه بودن دادگاه های آنان و ادعاهای مبتنی بر شکنجه آنها وجود دارد. بر طبق گزارش ها فقط در سال ۲۰۱۲ بیش از چهارصد نفر در ایران اعدام شده اند. اکثر آنها متهم به تخلفاتی مرتبط با مواد مخدر بودند که در زمره «جنایات خیلی وخیم» محسوب نمی شوند. طبق قوانین حقوق بشر بین الملل تنها جنایات خیلی وخیم هستند که می توانند شامل مجازات مرگ شوند. ما از دولت ایران میخواهیم که ضمن کاهش فوری اجرای مجازات مرگ؛ تعداد جرمهایی را که شامل این مجازات میشوند را نیز تقلیل دهد و به معیار های بین المللی تضمین کننده آئین دادرسی منصفانه و حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ، احترام بگذارد.. ما همچنین افزایش اخیر اعدام در ملاء عام را محکوم میکنیم. بیش از پنجاه و پنج اعدام در ملاء عام در سال ۲۰۱۲ اجرا شده است، در حالی که تعداد زیاد دیگری نیز در سال جاری گزارش شده اند. از جمله این اعدامها میتوان از به دار آویخته شدن دو نفر در پارکی در تهران در یکشنبه گذشته (م.20 ژانویه 2013) نام برد. اضافه شدن اجرای حکم “در ملاء عام” به مجازات اعدام، که خود طبیعتی بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز دارد اثری انسان زدایی هم بر قربانی و هم بر کسانی که شاهد اعدام هستند، دارد. پایان

برگرفته از: برای حقوق بشر در ایران- سودویند print version     Home
                   

نظر شما؟

کارشناسان سازمان ملل خواهان توقف فوری حکم اعدام پنج شهروند اهوازی شدند

کارشناسان سازمان ملل خواهان توقف فوری حکم اعدام پنج شهروند اهوازی شدند

دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ – ۱۸ فوريه ۲۰۱۳

۲۲ ژانویه ۲۰۱۳ سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل : سِسیل پویی مکان : ژنو موضوع : ایران ما از شنیدن گزارش اعدام یک نوجوان متخلف در روز چهارشنبه ۱۶ ژانویه ۲۰۱۳ عمیقاً متحیر هستیم. بر طبق گزارش ها، آقای علی نادری، مرد بیست و یک ساله ای است که به اتهام جنایتی که ادعا شده بود در هفده سالگی مرتکب شده؛ اعدام شده است. حکم اعدام وی، به اتهام مشارکت در قتل یک زن صادر شده بود . حکم اعدام نمیتواند برای جنایات مرتکب شده توسط افراد زیر هجده سال اعمال شود. ابزار های حقوق بشر بین الملل، بخصوص کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی به هر دو ملحق شده است، صدور حکم اعدام برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر هجده سال داشته اند، را مطلقا منع میکنند.. این اولین اعدام یک نوجوان از سپتامبر سال ۲۰۱۱ در ایران است، و به نظر می آید که مقامات ایرانی تلاش هایی برای اجتناب از چنین مواردی انجام داده اند. با این وصف ما از دولت ایران میخواهیم فوراً به اعدام متخلفان نوجوان، یکبار و برای همیشه پایان دهد. در همین رابطه، نگرانی هایی در مورد پنج فرد دیگر وجود دارد. آقای محمد علی عموری، آقای سید جابر البوشوکه، آقای سید مختار البوشوکه، آقای هاشم شعبانی عموری و آقای هادی رشیدی از دیگر افرادی هستند که ظاهرا حکم اعدام آنها اخیرا توسط دادگاه عالی تآیید شده و در خطر آنی اعدام هستند. نگرانی های ویژه ای در مورد منصفانه بودن دادگاه های آنان و ادعاهای مبتنی بر شکنجه آنها وجود دارد. بر طبق گزارش ها فقط در سال ۲۰۱۲ بیش از چهارصد نفر در ایران اعدام شده اند. اکثر آنها متهم به تخلفاتی مرتبط با مواد مخدر بودند که در زمره «جنایات خیلی وخیم» محسوب نمی شوند. طبق قوانین حقوق بشر بین الملل تنها جنایات خیلی وخیم هستند که می توانند شامل مجازات مرگ شوند. ما از دولت ایران میخواهیم که ضمن کاهش فوری اجرای مجازات مرگ؛ تعداد جرمهایی را که شامل این مجازات میشوند را نیز تقلیل دهد و به معیار های بین المللی تضمین کننده آئین دادرسی منصفانه و حمایت از حقوق افراد مواجه با مجازات مرگ، احترام بگذارد.. ما همچنین افزایش اخیر اعدام در ملاء عام را محکوم میکنیم. بیش از پنجاه و پنج اعدام در ملاء عام در سال ۲۰۱۲ اجرا شده است، در حالی که تعداد زیاد دیگری نیز در سال جاری گزارش شده اند. از جمله این اعدامها میتوان از به دار آویخته شدن دو نفر در پارکی در تهران در یکشنبه گذشته (م.20 ژانویه 2013) نام برد. اضافه شدن اجرای حکم “در ملاء عام” به مجازات اعدام، که خود طبیعتی بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز دارد اثری انسان زدایی هم بر قربانی و هم بر کسانی که شاهد اعدام هستند، دارد. پایان

برگرفته از: برای حقوق بشر در ایران- سودویند print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search