پایان ظفرمندانه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ارومیه

اسناد حقوق بشرپایان ظفرمندانه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ارومیه

پایان ظفرمندانه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ارومیه

پایان ظفرمندانه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در ارومیه

يکشنبه ۳۰ آذر ۱۳۹۳ – ۲۱ دسامبر ۲۰۱۴

مرکز حاميان حقوق بشر: زندانيان سياسی کرد پس از يک ماه اعتصاب غذا، امروز يکشنبه ۳۰ آذر، پس از دستيابی به خواسته اصلی خود مبنی بر تفکيک زندانيان سياسی از زندانيان عادی، به اعتصاب غذای خود پايان دادند. روز گذشته ۲۱ سازمان حقوق بشری نيز از دولت ايران خواسته بودند که به خواسته اين زندانيان توجه و نسبت به بهبود وضعيت آنها اقدام شود. طبق گزارش های رسيده به مرکز حاميان حقوق بشر زندانيان سياسی کرد که دوران محکوميتشان را در زندان اروميه می‌گذرانند و از روز ۲۹ آبان ۹۳ به علت عدم تفکيک زندانيان سياسی از ساير زندانيان با جرايم خاص، اعتصاب غذا کرده بودند، با دستيابی به اين خواسته و در نظرگرفتن بندی مخصوص زندانيان سياسی در اين زندان، به اعتصاب خود پايان دادند. روز گذشته ۲۱ سازمان حقوق بشری در بيانيه‌ ای نسبت به پايمال شدن حقوق اين زندانيان واکنش نشان داده و از دولت ايران خواسته بودند نسبت به بهبود وضعيت بهداشتی و ايمنی اين زندانيان اقدام کند.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search