همه حقوق بشر برای همه

اسناد حقوق بشرهمه حقوق بشر برای همه

همه حقوق بشر برای همه

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

سخنرانی آقای داریوش نویدی در رابطه با وضعیت کولبران کرد در جمهوری اسلامی ایران

پنجمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران , در حاشیه بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو برگزار شد.
آقای داریوش نویدی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع ” وضعیت کولبران کرد در جمهوری اسلامی ” سخنرانی کردند

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

سخنرانی آقای علی مهرابی در رابطه با وضعیت پیروان یارسان در جمهوری اسلامی ایران

پنجمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران , در حاشیه بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو برگزار شد.
آقای علی مهرابی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع ” وضعیت پیروان یارسان در جمهوری اسلامی ” سخنرانی کردند

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

سخنرانی آقای منصور برجی در رابطه با وضعیت نوکیشان مسیحی در جمهوری اسلامی ایران

پنجمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران , در حاشیه بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو برگزار شد. آقای منصور برجی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع ” وضعیت نوکیشان مسیحی در جمهوری اسلامی ” سخنرانی کردند سخنرانی آقای منصور برجی در بیست و سومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو؛ به شرح زیر است

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

سخنرانی آقای آشور توماج در رابطه با وضعیت دراویش در جمهوری اسلامی ایران

پنجمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران , در حاشیه بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو برگزار شد.
آقای آشور توماج یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع ” وضعیت ترکمن ها در جمهوری اسلامی ” سخنرانی کردند

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

سخنرانی آقای هلموت گابل در رابطه با وضعیت دراویش در جمهوری اسلامی ایران
پنجمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران , در حاشیه بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو برگزار شد.
آقای هلموت گابل یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع ” وضعیت دراویش در جمهوری اسلامی ” سخنرانی کردند

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

سخنرانی آقای امجد حسین پناهی در رابطه با حقوق بشر در کردستان
پنجمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران , در حاشیه بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو برگزار شد.
آقای امجد حسین پناهی یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع ” حقوق بشر در کردستان ” سخنرانی کردند

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

سخنرانی آقای حاجی محمد کر در رابطه با وضعیت اهل تسنن در جمهوری اسلامی ایران
پنجمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران , در حاشیه بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو برگزار شد.
آقای حاجی محمد کر یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع ” وضعیت اهل تسنن در ایران ” سخنرانی کردند

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

فرشید فاریابی: رادیو و تلویزیون در ایران , ابزاری است برای سرکوب
چهارمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران , در هشتمین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو برگزار شد. آقای فرشید فاریابی کارشناس ارتباطات و دانش آموخته روزنامه نگاری گرایش خبر رادیو تلوزیون یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “رادیو و تلوزیون در ایران ابزار سرکوب ” سخنرانی کردند

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

حسن مکارمی : قانون اساسی ایران تا ظهور مهدی قابل تغییر نیست
چهارمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران , در هشتمین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو برگزار شد.
آقای حسن مکارمی روانکاو ، خطاط ، نقاش ایرانی و پژوهشگر در خدمات فرهنگی و نقش آن در استراتژیک در دانشگاه سوربن پاریس یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع ” یازدهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران و زمینه های آن ” سخنرانی کردند

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

زینب پیغمبرزاده: محرومیت از تحصیل در ایران سابقه طولانی دارد
چهارمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران , در هشتمین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو برگزار شد.
خانم زینب پیغمبرزاده دانشجوی مطالعات جنسیت در سوئد و فعال زنان ؛یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع ” حقوق زنان در زمینه آموزش ” سخنرانی کردند

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

محمود تجلی مهر از محدودیت اینترنت و جاسوسی از کاربران در ایران می گوید
چهارمین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران , در هفتمین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، با موضوع “آزادی بیان” برگزار شد.
آقای محمود تجلی مهر متخصص مخابرات و زیرساختهای اینترنت ؛یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “محدودیت دسترسی به اینترنت و جاسوسی شهروندان ” سخنرانی کردند

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

شهناز غلامی از اعدام کودکان و شکنجه زنان در زندان های تبریز می گوید
سومین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران , در پنجمین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، با موضوع “نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران” برگزار شد. خانم شهناز غلامی روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق ؛یکی از سخنرانان این نشست بودند که با موضوع “بخش زنان در زندان تبریز ” صحبت کردند .

فیلم و متن سخنرانی خانم شهناز غلامی در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس پیرامون” بند زنان زندان تبریز” , به شرح زیر می باشد:

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

ایران دخت انصاری: جمهوری اسلامی در زمینه قتلهای ناموسی در رده اول جهان قرار دارد
سومین رویداد جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران , در پنجمین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، با موضوع “نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران” برگزار شد.
خانم ایران دخت انصاری فعال حقوق زنان و فعال سیاسی و زندانی سابق در رژیم جمهوری اسلامی که عده ی زیادی از افراد خانواده ایشان در دهه اول انقلاب زندانی و اعدام شدند . ایشان دیگر سخنران این نشست بودند که با موضوع “خشونت علیه زنان در قانون و عمل ” صحبت کردند .

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

شهین نوایی :دنیا شاهد اعتراض و مبارزه زنان ایران به سیاست خمینی بود
در چهارمین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، دومین رویداد جانبی و تخصصی از سوی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران با موضوع “انتخابات ریاست جمهوری در ایران و موازین انتخابات آزاد” برگزار شد. خانم شهین نوایی محقق و استاد پیشین دانشگاه تهران از سخنرانان این نشست بودند که موضوع سخنرانی خود را به موضوع ” توقیف سازمان زنان ” در جمهوری اسلامی ایران اختصاص دادند

فیلم و متن سخنرانی ایشان به شرح زیر می باشد :

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

کاظم کردوانی: تعداد قتلهای زنجیره ای بیش از آنچه بود که در دوران خاتمی پذیرفته شد
در چهارمین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، دومین رویداد جانبی و تخصصی از سوی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران با موضوع “انتخابات ریاست جمهوری در ایران و موازین انتخابات آزاد” برگزار شد. آقای کردوانی جامعه شناس دارای نشان شوالیه نقدهای آکادمیک از وزارت آموزش ملی و پژوهش فرانسه یکی از سخنرانان این نشست بودند که پیرامو نسه نهاد دانشگاه ، کانون نویسندگان و نشر صحبت کردند .

فیلم و متن سخنرانی ایشان به شرح زیر می باشد :

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

حسن طالبی : نحوه دستگیری دانشجویان پس از وقایع 78 و 81 ؛ آدمربایی بود
در چهارمین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، دومین رویداد جانبی و تخصصی از سوی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران با موضوع “انتخابات ریاست جمهوری در ایران و موازین انتخابات آزاد” برگزار شد. حسن طالبی یکی از سخنرانان این نشست بودند که پیرامون” تشکلهای دانشجویی و انتخابات” صحبت کردند .

فیلم و متن سخنرانی ایشان به شرح زیر می باشد :

نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

مهرداد درویش پور:تلاش در جهت طالبانیزه کردن کشور,نشان از تمایل قهقرایی به نوبنیادگرایی اسلامی است
در چهارمین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، دومین رویداد جانبی و تخصصی از سوی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران با موضوع “انتخابات ریاست جمهوری در ایران و موازین انتخابات آزاد” برگزار شد.

مهرداد درویش پور , دکتر جامعه شناس و استاد دانشگاه ؛ سخنران اول این نشست بودند که فیلم و متن سخنرانی ایشان به شرح زیر می باشد :

گزارش نشست جانبی اول در 23مین اجلاس حقوق بشر
بررسی نقش دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر

در سومین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، نخستین رویداد جانبی و تخصصی از سوی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران با موضوع ” نقش دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر” برگزار شد.

نخستین نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

مرسده محسنی:اعدام های بدون محاکمه آغاز دوران شوم ۳۴ ساله رژیم حاکم است

سخنران پایانی نشست مرسده محسنی فعال حقوق بشر ساکن آلمان بود که موضوع ” اعدام های فرا قانونی ” را مورد توجه قرار داد و گستردگی اعدام های فراقانونی در جمهوری اسلامی را بسیار زیاد دانست و گفت : “برای ارایه ی یک سخنرانی تنها به نمونه هایی از مقطع زمانی مشخص می توان اشاره کرد که امروز تصمیم دارم در مورد جنایات سال های ۵۷ تا ۶۰ که شاید دوستان جوان ما کمتر درباره ی آن شنیده اند توضیحات مختصری ارایه دهم”. وی که خود از خانواده ی جانباختگان قتل عام های 1367 است گفت: مُهر اعدام از بدو تولد جمهوری اسلامی بر پیشانی این حاکمیت نقش بسته و این جنایت ها تنها دو روز پس از پیروزی انقلاب با اعدام سران رژیم پهلوی آغاز شد. اعدام های سران رژیم گذشته بدون محاکمه یا در محاکمه های چند دقیقه ای بدون وکیل انجام شدند.

ویدئو و شرح سخنرانی خانم مرسده محسنی به شرح زیر است :

نخستین نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

هدایت متین دفتری: ساختار قوانین جمهوری اسلامی در تضاد با همه میراث مشروطه است
در سومین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، نخستین رویداد جانبی و تخصصی از سوی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران با موضوع ” نقش دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر” برگزار شد. هدایت الله متین دفتری حقوق دان و بنیانگذار جبهه دموکراتیک ملی ایران سخنران بعدی این نشست بود که ساختار غیر دموکراتیک جمهوری اسلامی را از آغاز مورد تاکید قرار داد و گفت: تنها نحوه ی رفتار قضات نیست که مشکل ساز است ساختار قوانین جمهوری اسلامی چنین امکانی دارد؛ این قوانین و ساختار از آغاز در تضاد با قوانینی بود که همه میراث مشروطه بودند.

متن و ویدئوی سخنرانی آقای متین دفتری به شرح زیر است :

نخستین نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو

نقی محمودی :قضات دادسرای انقلاب تبریز , تحصیلات حقوقی نداشته اند
در سومین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، نخستین رویداد جانبی و تخصصی از سوی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران با موضوع ” نقش دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر” برگزار شد. نقی محمودی , وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزایی ؛ سخنران دیگر این روز بود که سخنان خود را باعنوان “قضات ناقض حقوق بشر در استان های آذربایجان شرقی،غربی و اردبیل” آغاز کرد. این وکیل دادگستری در سخنان خود با تمرکز با شهادت در مورد نقض سیستماتیک حقوق بشر در دستگاه قضایی استانهای آذربایجان شرقی ، غربی و اردبیل به موارد مشخص نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت پرداخت.

فیلم و متن سخنرانی آقای نقی محمودی؛ به شرح زیر می باشد :

نخستین نشست جانبی کارزار افشای نقض حقوق بشر در 23مین اجلاس حقوق بشر در ژنو
شیرین عبادی: پیروزی اصلاحات منوط به اصلاح دستگاه قضایی است
در سومین روز از بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو، نخستین رویداد جانبی و تخصصی از سوی کارزار افشای نقض حقوق بشر در ایران با موضوع ” نقش دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق بشر” برگزار شد. شیرین عبادی , حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل اولین سخنران این روز معتقد است : دادگاههای ایران سالهاست استقلال خود را از دست داده اند

فیلم و متن سخنرانی خانم شیرین عبادی که از طریق ویدئو کنفرانس در این نشست حضور داشت ؛ به شرح زیر می باشد :

بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر
اجلاس های جانبی در بیست و سومین اجلاس شورای حقوق بشر
از روز دوشنبه ۲۷ مه ۲۰۱۳ (۶ خرداد ۱۳۹۲) بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز می شود و تا ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۴ خرداد ۱۳۹۲) – روز”انتخابات” دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا- ادامه خواهد يافت.

در پنج اجلاس جانبی که تاکنون برای روزهای ۲۹، ۳۰، ۳۱ ماه مه و ۳ و ۱۰ ژوئن با توجه به دستوراجلاس ۲۳ شورای حقوق بشر، به ویژه به خاطر همزمانی با سه هفته مبارزات”انتخاباتی” در ایران در نظر گرفته شده است

رویدادهای جانبی
سازمان‌های غیر دولتی(ان‌ جی‌ او) که دارای مقام مشورتی در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل هستند، میتوانند نشست های جانبی در ارتباط با کار شورای حقوق بشر برگزار کنند. به این رویدادها «رویدادهای جانبی» گفته میشود. سازمان غیر دولتی سودویند پنج رویداد جانبیِ موضوعی در هر سه اجلاس سالانه شواری حقوق بشر برگزار میکند.

رویدادهای جانبی برای برقراری گفتگو با دیگر سازمان‌های غیر دولتی، دولت ها و سایر افراد ذی‌صلاح(شامل گزارشگران ویژه سازمان ملل) در مورد موضوعات حقوق بشری برگزار میشوند. و همچنین برای ایجاد فضایی که در آن شرکت کنندگان بتوانند در مورد چالش های روز در برابر دموکراسی و جنبش های حقوق بشری در ایران، و اینکه چه قدم هایی میبایست برای گذار از نظام اقتدارگرا به دموکراسی برداشته شود به تبادل نظر بپردازند.

اعظم بهرامی در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر
خانم اعظم بهرامی یکی از سخنرانان این نشست بود که در حضور دکتر احمد شهید ؛ گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران ؛ برگذار می شد . وی که با موضوع “ کودکان و مهاجرت ” به بازگویی مشاهداتش از مهاجرتهای غیرقانونی پرداخته بود ؛ گفت : گاهی قاچاقچي مسافرانش را به پليس ميفروخت مطمئنن هيچ كدام از اين دو نه پليس و نه قاچاقچيان انسان ؛ نگران سلامتي كودكان بي گناهي كه ميان اين سوداگري بزرگترها مانده اند، نبود .

ژاله تبریزی در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر
خانم ژاله تبریزی یکی از سخنرانان این نشست بود که در حضور دکتر احمد شهید ؛ گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران برگذار می شد . وی که با موضوع “مبارزه چند وجهی زنان آذربایجانی” صحبت می کرد ؛ گفت : یک زن آذربایجانی همزمان هم برای برابر حقوقی زنان بامردان و هم برای دفاع از هویت فرهنگی و ملی خود مبارزه می کند.

خدیجه مقدم در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر
خانم خدیجه مقدم یکی از سخنرانان این نشست بود که در حضور دکتر احمد شهید ؛ گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران ؛ برگذار می شد . وی که با موضوع “برابری برای همه زنان ” صحبت می کرد ؛ گفت : هشت مارس امسال بر ما زنان ایران مبارک نیست . چرا که پس از صد سال مبارزه برای برابری و پشت سر گذاشتن دو انقلاب بزرگ ، سهمی از توسعه نداریم و حقوق قانونی ناچیزمان هم به زور سر نیزه در خطر است .

منصور اسانلو در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

آقای منصور اسانلو از فعالین کارگری که سابقه بارها دستگیری و شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی را در کارنامه دارد , به عنوان یکی از سخنرانان , روایتی دارد بازداشتهای خودسرانه و شکنجه فعالین کارگری در جمهوری اسلامی . آقای اسانلو از طریق ویدئو در این نشست سخنرانی کردند که فیلم و شرح آن به شرح زیر است

سام محمودی درنشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر
آقای سام محمودی سرابی نویسنده و روزنامه نگاری که ابتدا در ۲۱ تیر ماه ۱۳۷۸ به ‌دلیل حضور در اعتراضات دانشجویی کوی‌ دانشگاه ‌تهران و بعد از آن به دفعات , توسط وزارت اطلاعات و سپاه بازداشت شده , در این نشست به عنوان یکی از سخنرانان و به صورت ویدئویی از آنچه طی این سالها بر وی گذاشت ؛ روایت می کند.

مسعود زینالی درنشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

آقای مسعود زینالی برادر سعید زینالی ؛ ” دانشجویی که در جریان اعتراضات دانشجویی پس از حمله به کوی دانشگاه در تیر سال ۱۳۷۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شد و از آن تاریخ خبری از وی در دست نیست ” یکی از سخنرانان این نشست بودند. ایشان در این سخنرانی ضمن تشریح ماجرای برادرش و مشکلات خانواده اش ؛ از مقامات عالی شورای حقوق بشر , پیگیری وضعیت جوانان بسیاری که به سرنوشت برادرش دچار شده اند را درخواست کرد

منیره برادران در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

خانم منیره برادران تحصیلکرده رشته جامعه شناسی از دانشگاه تهران و هانوفر و نویسنده کتاب “حقیقت ساده” سخنران اول این نشست بودند. ایشان سخنرانی خود را به تشریح بازداشتهای خودسرانه و شکنجه ها و اعدامها در زندانهای جمهوری اسلامی در دهه 60 اختصاص داده که متن و فیلم سخنرانی ایشان به شرح زیر است

سخنرانی خانم ژیلا مهدویان در رویداد جانبی نقض حقوق بشر در ایران/ قسمت اول

اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب شدند
مجمع عمومی سازمان ملل روز دوشنبه ۱۸ عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل را انتخاب کرد و در این میان آمریکا موفق شد با ۱۳۱ رای به شورا راه پیدا کند.
۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل روز دوشنبه برای انتخاب ۱۸ عضو شورای حقوق بشر ابن سازمان تشکیل جلسه دادند. کشورهای اننخاب شده به عضویت شورا به مدت ۳ سال این کرسی ها را در اختیار خواهند داشت.

Type at least 1 character to search