همه حقوق بشر برای همه

اسناد حقوق بشرهمه حقوق بشر برای همه

همه حقوق بشر برای همه

مرکز مطبوعات

ما اخبار، نظرهای کارشناسی و اطلاعات مهم در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را در اختیار اصحاب رسانه میگذاریم. با همکاران ایرانی خود قادر به پاسخگویی به درخواست های مختلف، دادن اطلاعات در مورد موضوعات حقوق بشری در ایران، مطالعات موضوعی و مصاحبه با کارشناسان و مدافعان حقوق بشر هستیم. ما همچنین اخبار و گزارشات جدید مربوط به رویدادهای شورای حقوق بشر و اخبار موضوعات حقوق بشری در داخل ایران را اطلاع رسانی و گزارش میکنیم. تماس: فارسی : شعله زمینی Email: s.zamini@suedwind.at انگلیسی: باربارا فِلکل Email: barbara.felkel@suedwind.at تلفن و فکس: Phone : +43 69919441379 Fax : +43 (0) 1 405 55 19

Email : iran@suedwind.at

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search