همه حقوق بشر برای همه

اسناد حقوق بشرهمه حقوق بشر برای همه

همه حقوق بشر برای همه

من معصومه 25 ساله ، قربانی قوانین سخت جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجرین
معصومه صفری 25 ساله یکی از قربانیان قوانین سخت جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجرین افغان در ایران میباشد. پدر معصومه افغانهای ساکن در ایران بود که از خردسالی به ایران مهاجرت کرده و در مشهد بزرگ شده بود. پدر معصومه تحت فشار و بر اثر کینه ورزی خواستگار سابق مادر معصومه به زندان می افتد و معصومه و خواهران و برادرانش که در ایران به دنیا آمده بودند ، در خطر دیپورت به افغانستان و جدا شدن از آغوش مادری قرار گرفتند.

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search