“همه حقوق بشر براى همه در ايران”

اسناد حقوق بشر“همه حقوق بشر براى همه در ايران”

“همه حقوق بشر براى همه در ايران”

در گفتگو با حسن نايب هاشم مطرح شد:

“همه حقوق بشر براى همه در ايران”

جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۲ – ۳۱ ژانويه ۲۰۱۴

” همه حقوق بشر براى همه در ايران”، پروژه اى در راستاى ديدبانى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران و کمک به ارتقاى حقوق بشر براى شهروندان ايرانى است. اين پروژه با پشتيبانى سودويند، از سال ٢٠١٠، فعاليت خود را در شوراى حقوق بشر، از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاس موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران توسط نمايندگان خود، حسن نايب هاشم و شعله زمينى، آغاز کرده است. سودويند در سال ١۹۷۹ بنيانگذارى شده و از سال ٢٠٠۹ داراى مقام مشورتى شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد است. حسن نايب هاشم در این گفتگو چنین عنوان می کند :” پيش از هر اجلاس از طريق فراخوان هاى عمومى از همه کسانى که در زمينه حقوق بشر در ايران، صاحب نظر بوده و دغدغه دارند براى همکارى دعوت مى شود و طبق همين فراخوان ها به تناوب شاهد حضور فعالان مدنی در نشست هاى مختلف هستیم”. گفتگوى مهدى نخل احمدى با حسن نايب هاشم، در خصوص نحوه شکل گيرى پروژه “همه حقوق بشر براى همه در ايران”، از طریق ويدئوى زير تقدیم می شود:

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search