هشدار پزشک زندان اوین نسبت به سلامت اسماعیل برزگری در ۵۵مین روز اعتصاب غذا

اسناد حقوق بشرهشدار پزشک زندان اوین نسبت به سلامت اسماعیل برزگری در ۵۵مین روز اعتصاب غذا

هشدار پزشک زندان اوین نسبت به سلامت اسماعیل برزگری در ۵۵مین روز اعتصاب غذا

هشدار پزشک زندان اوین نسبت به سلامت اسماعیل برزگری در ۵۵مین روز اعتصاب غذا

پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۲ – ۱۹ دسامبر ۲۰۱۳

پزشک بهدارى زندان اوين، در پنجاه و پنجمين روز اعتصاب غذاى اسماعيل برزگرى موزسين آذربايجانى در انفرادى، در خصوص ادامه اعتصاب غذا و سلامتى وى هشدار داد. بنا بر اطلاع سودويند، وضعيت اسماعيل برزگرى که در پنجاه و پنجمين روز اعتصاب غذا، همچنان در انفرادى به سر مى برد، بحرانى میباشد تا جایی که پزشکان بهدارى اوين نسبت به ادامه اعتصاب غذاى وى هشدار دادند. طبق خبرهاى رسيده از بهدارى زندان اوين، در روزهاى گذشته تنفس اين زندانى معترض نامنظم شده بطوريکه منجر به استفاده از تنفس مصنوعى براى وى شده است. بر اساس اين گزارش پزشک بهدارى ضمن هشدار در خصوص ادامه اعتصاب غذاى اين زندانى سياسى، به مسئولان زندان اعلام کرده که در صورت ادامه روند اعتصاب و با توجه به وضعيت وخيم اين زندانى سياسى، ادامه درمان وى در زندان ممکن نخواهد بود. از سوى ديگر مسئولان زندان در واکنش به اعتراض ساير زندانيان در خصوص وضعيت آقاى برزگرى، گفته اند که انتقال آقاى اسماعيل برزگرى به انفرادى با دستور و حکم قضايى مي‌باشد و تا زمانى که به اعتصاب غذا پايان ندهد به بند عمومى (٣۵٠) منتقل نخواهد شد. روز ٣ آبان سال ۹٢ آقاى اسماعيل برزگرى طى نامه اى از زندان اوين در خصوص دليل اعتصاب غذا و خواسته هاى خود نوشته بود که در طول ٢ سالش وهفت ماه گذشته از مرخصى استفاده نکرده و از ملاقات حضورى هم محروم بوده است. وى در آن نامه با اشاره به شرايط روحى و جسمى شديدا بد خود، عدم رسيدگى به وضعيت جسمى و قول هاى داده شده در رابطه با پرونده اش، تاکيد کرد که تا نرسيدن به خواسته هاى ذيل به اين اعتصاب غذا ادامه خواهد داد: ١- روشن شدن وضعيت پرونده که بى دليل و بدون آنکه جرمى مرتکب شده باشم به ۷ سال زندان محکوم شده ام. ٢- استفاده از مرخصى جهت رسيدگى به وضعيت دختر ١٠ ساله ام که يک چشم خود را در تعقيب و گريز با ماموان از دست داده است. ٣- رسيدگى به وضعيت جسمى و بيمارى و دندان هاى خودم ۴- برخوردارى از امکانات مساوى از جمله مرخصى و ملاقات حضورى مانند ديگر زندانيان بند ٣۵٠ اوين. گفتنى است اين زندانى بند ٣۵٠ سابقه چندين بار اعتصاب غذا و اعتراض به موارد فوق را در پرونده دارد. اعتراضاتى که به گفته خودش هر بار با انفرادى، فريب و وعده هاى دروغ مسوولان زندان براى شکستن اعتصاب وى، همراه بود.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search