نهضت دبيرکل سازمان ملل متحد: اتحاد برای پايان خشونت عليه زنان

اسناد حقوق بشرنهضت دبيرکل سازمان ملل متحد: اتحاد برای پايان خشونت عليه زنان

نهضت دبيرکل سازمان ملل متحد: اتحاد برای پايان خشونت عليه زنان

نهضت دبيرکل سازمان ملل متحد: اتحاد برای پايان خشونت عليه زنان

سه شنبه ۱ اسفند ۱۳۹۱ – ۱۹ فوريه ۲۰۱۳

دبير کل سازمان ملل متحد در ٢۵ فوریه ٢٠٠٨ نهضت خود با عنوان ” اتحاد برای پايان خشونت عليه زنان” ، که تلاشی چند ساله به منظور پیشگیری و حذف خشونت علیه زنان و دختران در همه جهان است را آغاز کرد. اکنون در آستانه سالروز این فراخوان مروری دوباره خواهیم داشت به فراخوان دبیر کل سازمان ملل در خصوص خشونت علیه زنان . وی در شرح نهضت خود می گوید: “همه ما – چه مرد و چه زن ، چه سرباز و چه صلح بان ، چه شهروند و چه رهبر – برای کمک به پايان خشونت عليه زنان مسئوليت داریم . کشورها باید به تعهدات خود برای پيشگيری از خشونت ، کشاندن عاملان خشونت ها به پيشگاه عدالت و پرداخت غرامت به قربانيان عمل کنند . و هر یک از ما باید در خانواده ، محل کار و جوامع خود با صراحت به این اعمال اعتراض کنيم تا خشونت عليه زنان خاتمه یابد ” بان کی – مون دبيرکل سازمان ملل متحد خشونت عليه زنان نه تنها نقض شدید حقوق بشر به شمار می رود بلکه هزینه های اجتماعی و اقتصادی هنگفتی نيز دارد و از مشارکت زنان به توسعه ، صلح و امنيت می کاهد .خشونت عليه زنان تهدیدی جدی برای دستيابی به اهداف توافق شده بين المللی مربوط به توسعه ، از جمله اهداف توسعه هزاره است . بسيج دبير کل طی سال های ٢٠٠٨ تا ٢٠١۵ از دولت ها ، جوامع مدنی ، سازمان های زنان ، جوانان ، بخش خصوصی ، رسانه ها و کل نظام ملل متحد می خواهد برای رسيدگی به بلای همه گير خشونت عليه زنان و دختران متحد شوند . این تلاش به چهارچوب های سياسی و حقوقی بين المللی موجود متکی است و از جریان پرشتاب تلاش ها بر محور این موضوع بهره برده است . همچنين این تلاشها در شمار فزاینده ابتکار ها از سوی شرکای نظام ملل متحد ، دولت ها و سازمان های غير دولتی منعکس می شود. دبيرکل هنگام اعلام نهضت خود اظهار داشت : “راهکاری یکسان و فراگير برای مبارزه با خشونت عليه زنان وجود ندارد . اقدامی که درکشوری مثمر ثمر واقع می شود ممکن است در کشور های دیگر نتایج مطلوب به بار نياورد . هر کشور باید راهکار ویژه خود را ابداع کند . اما واقعيتی همگانی و جهانی وجود دارد که برای همه کشورها ، فرهنگ ها و جوامع صدق می کند و قابل اجرا است و آن این که : خشونت عليه زنان هرگز قابل قبول نيست ، هيچ گاه موجه نيست و هرگز قابل تحمل نيست . خشونت عليه زنان : وضعيت کنونی – امروز ، بسياری از زنان، در پاره ای از کشورها شايد یک زن از هر سه زن ، کتک می خورند و در زندگی خود مورد سوء استفاده جنسی قرار می گيرند . – در سراسر جهان ، یک زن از هر پنج زن درطول زندگی خود قربانی تجاوز به عنف می شود یا در معرض این آسيب قرار می گيرد . – نيمی از زنانی که به قتل می رسند به دست همسر کنونی یا سابق یا شریک زندگی خود کشته می شوند . – برای زنان ١۵ تا ۴۴ ساله ، خشونت یک علت عمده مرگ و ناتوانی و معلوليت است . – یش از ٨٠ درصد قربانيان قاچاق انسان ها، زنان هستند . – در حال حاضربيش از ١٣٠ ميليون دختر و زن ختنه می شوند . – بر مبنای اطلاعات گردآوری شده از ٢۴ هزار زن در ١٠ کشور، بين ۵۵ تا ٩۵ درصد از زنانی که از نظر جسمی با سوء استفاده شرکای زندگی خود مواجه شده اند هرگز برای کمک با سازمان های غير دولتی ، پناهگاه ها یا پليس تماس نگرفته اند . برای پايان خشونت عليه زنان متحد شویم – هدف نهایی و کلی نهضت دبير کل بالا بردن آگاهی عمومی و افزایش اراده و منابع سياسی برای پيشگيری و مبارزه با همه اشکال خشونت عليه زنان و دختران ، در همه جای جهان است . – دبير کل از دولت ها ، جامعه مدنی ، سازمان ها ی زنان ، جوانان ، بخش خصوصی ، رسانه ها ، تمامی نظام ملل متحد ، و تک تک زنان و مردان می خواهد برای برخورد با بلای جهانی خشونت عليه زنان و دختران دست به دست هم دهند . – نهضت دبير کل امکان اقدام دسته جمعی فراهم می سازد تا طيفی گسترده از همه دست اندرکاران را در سطحی بی سابقه از بسيج جهانی مشارکت دهد و بين نهضت های آنان با تلاش های دبير کل پيوند برقرار کند . پنج هدف اساسی در نظر گرفته شده که نهضت دبير کل بر آن است تا همه کشور ها تا سال ٢٠١۵ به آنها دست یابند. این اهداف عبارتند از: – قوانين ملی تدوین و اجرا شوند تا به همه اشکال خشونت عليه زنان و دختران ،هماهنگ با ضوابط و معيار های بين المللی حقوق بشر رسيدگی و عاملان آنها مجازات شوند . – برنامه های اقدام ملی که چند بخشی بوده و دارای منابع مالی باشند ،تصویب و اجرا شوند . – شبکه های گرد آوری اطلاعات و تجزیه و تحليل آنها نهادینه شوند و بررسی های مداوم به منظور پيشگيری از بروز اشکال گوناگون خشونت عليه زنان و دختران انجام شود . – تلاش هایی در سطح ملی یا محلی انجام شود و طيف گوناگونی از عوامل جامعه مدنی از طریق بسيج اجتماعی در امر پيشگيری از خشونت و حمایت از زنان و دختران قربانی شرکت داده شوند . – در تمامی سياست گذاری ها و ساختار های مربوط به صلح و امنيت ، به موضوع خشونت جنسی در محل ها و موقعيت های مناقشه و جنگ به صورت سازمان یافته رسيدگی شود و ساز و کارهایی برای حمایت و پيشگيری از هتک حرمت به صورت سازمان یافته به اجرا در آید . هدف دبير کل این است که نهضت او تا سال ٢٠١۵ تعداد کشورهایی که در سطوح ملی و محلی ، قوانين ، برنامه های عمل و بودجه های متعهدانه تصویب و اجرا می کنند را افزایش دهد . از جمله برنامه هایی که برای پيشگيری و تامين خدمات ادغام یافته برای زنان و دختران قربانی ، موثر واقع شده باشد . دراین برنامه همچنين اميد است به افزایش آگاهی و بسيج اجتماعی برای پایان دادن به تمامی اشکال خشونت عليه زنان و دختران به صورتی چشمگير کمک شود و مردان و پسران را در تلاش های مربوط به پيشگيری از این خشونت ها و مبارزه و نشان دادن واکنش، شرکت دهد . مسير آینده : همکاری زنان و مردان مشارکت مردان ، چه جوان و چه بزرگسال ، در تلاش برای پایان دادن به خشونت عليه زنان ، وبرای موفقيت آن ضروری است . در این زمينه ، دبير کل تشکيل شبکه ای از رهبران مرد را اعلام کرده که تلاش خواهند کرد از راه تعهد به حذف خشونت عليه زنان و دختران، الهام بخش تمامی مردان در همه جای جهان باشند . نمونه هایی اميد بخش از ائتلاف هایی وجود دارد که در آن مردان مدافع ضرورت پایان دادن به تسليم جوامع در برابر خشونت عليه زنان بوده اند . _ ابتکار ” وایت ریبون ” مردان و پسران را تشویق می کند قول بدهند هرگز مرتکب خشونت عليه زنان نشوند ، در مقابل آن اغماض نکنند یا در برابر آن ساکت نمانند . این نهاد مطالب آموزشی و وسایلی به منظور تغيير نگرش مردان تهيه کرده که در مدارس ، دانشگاه ها ، شرکت ها و موسسات و اتحادیه های کارگری توزیع شده است . ابتکار وایت ریبون ، از زمان آغاز آن در سال ١٩٩١ در کانادا ، به ۴٧ کشور در آفریقا ، آسيا ، اروپا ، امریکای لاتين و حوزه اقیانوس آرام گسترش یافته است (مراجعه شود www.whiteribbon.ca به) مستقر در ریودو ژانيرو ، برای مشارکت دادن مردان در Instituto ProMundo سازمان غير دو لتی برزیلی مناطق فقير نشين _ به منظور ترویج و حمایت از برابری جنسيتی و پيشگيری از خشونت عليه زنان ، جوانان و کودکان تلاش می کند . ابتکار این سازمان و طرح های آموزشی آن که در بيش از ٢٠ کشور تکرار شده ، به مردان و پسران کمک می کند نسبت به ” معيار های ” سنتی رایج درباره ” مردانگی ” تردید کنند و از رو آوردن (نگاه کنيد www.promondo.org.br به رفتار های زیان بخش و نا مناسب اجتناب نمایند . ( به منابع www.un.org/events/women/iwd/ : روز بين المللی زنان ٢٠٠٩ http://endviolence.un.org : نهضت دبير کل سازمان ملل متحد www.stoprapenow.org : اقدام سازمان ملل متحد عليه تجاوز و خشونت جنسيتی در مناقشه www.saynotoviolence.org : ( UNIFEM ) به خشونت عليه زنان نه بگویيد http://newsite.vday.org/ : ( UNICEF با حمایت ) V_Day نهضت www.cwgl.rutgers.edu/16days/home.html ( UNFPA , UNIFEM , WHO ١۶ روز پر فعاليت ( با حمایت سازمان ناظر زنان _ اطلاعات و منابع سازمان ملل متحد درباره برابری جنسيتی و توانمند سازی زنان : www.un.org/womenwatch مشاور ویژه سازمان ملل متحد در زمينه مسائل جنسيتی و ارتقای موقعيت زنان : www.un.org/womenwatch/osagi بديهی است يکی از اشکال گوناگون خشونت عليه زنان، خشونت و بی عدالتی در کار است. خانم راشل مايانجا، دستيار دبيرکل و مشاور ويژه در زمينه مسائل جنسيتی و ارتقای موقعيت زنان سازمان بين المللی کار مستقر در ژنو به گونه ای مشروح به اين مقوله پرداخته است.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search