موضع گیری سودویند در قبال گزارش خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر در آغاز اجلاس 23 شورای حقوق بشر

اسناد حقوق بشرموضع گیری سودویند در قبال گزارش خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر در آغاز اجلاس 23 شورای حقوق بشر

موضع گیری سودویند در قبال گزارش خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر در آغاز اجلاس 23 شورای حقوق بشر

موضع گیری سودویند در قبال گزارش خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر در آغاز اجلاس 23 شورای حقوق بشر

چهار شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۲ – ۱۰ ژوييه ۲۰۱۳

موضع گیری سودویند در قبال گزارش خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر در آغاز اجلاس 23 شورای حقوق بشر

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search