موضعگیری سودویند و عفو بین الملل در گفتگوی متقابل با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی

اسناد حقوق بشرموضعگیری سودویند و عفو بین الملل در گفتگوی متقابل با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی

موضعگیری سودویند و عفو بین الملل در گفتگوی متقابل با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی

بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر

موضعگیری سودویند و عفو بین الملل در گفتگوی متقابل با گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی

بیانیه مشترک

سودویند و عفو بین الملل در بیانیه‌ای مشترک نگرانی خود را نسبت به افزایش حضور ان‌جی‌او های وابسته به دولت‌ها در شورا ابراز کردند. – رویه تبعیض آمیز گزینش نامزدهای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، و محدودیت‌های اعمال شده بر آزادی بیان و آزادی تجمعات به این معناست که انتخابات ریاست جمهوری در ایران نمیتواند آزاد باشد. – شکنجه به طور گسترده و سیستماتیک در ایران وجود دارد

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search