موضعگیری سودویند در قبال گزارش بان کی مون ؛ دبیر کل سازمان ملل

اسناد حقوق بشرموضعگیری سودویند در قبال گزارش بان کی مون ؛ دبیر کل سازمان ملل

موضعگیری سودویند در قبال گزارش بان کی مون ؛ دبیر کل سازمان ملل

موضعگیری سودویند در قبال گزارش بان کی مون ؛ دبیر کل سازمان ملل

سه شنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۲ – ۰۹ آپريل ۲۰۱۳

گزارش آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران در بیست و دومین نشست شورای حقوق بشر در ژنو ؛ با موضع خانم شعله زمینی به نمایندگی از سازمان سودویند همراه بود که متن و ویدئوی آن به اینصورت می باشد :

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search