موضعگیری سودویند در خصوص رشد تبعیض ها نسبت به اقلیتهای مذهبی : www.iranhrc.org

اسناد حقوق بشرموضعگیری سودویند در خصوص رشد تبعیض ها نسبت به اقلیتهای مذهبی : www.iranhrc.org

موضعگیری سودویند در خصوص رشد تبعیض ها نسبت به اقلیتهای مذهبی : www.iranhrc.org

در جریان بیست و پنجمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان غيردولتى “سودويند” در صحن علنى شورا، در پنل گفت گو در خصوص “اقلیتهای مذهبی”، به ايراد موضع پرداخت. مریم موذن زاده، کارشناس ارشد شیمی و فعال حقوق بشر، به نمايندگى از سازمان غیر دولتی سودويند، در خصوص رشد فزاینده انواع تبعیض ها و تهدیدها نسبت به اقلیتهای مذهبی، سخنرانی کرد. ترجمه متن و ويدئوى سخنرانى مریم موذن زاده، به نمايندگى از سازمان غير دولتى “سودويند” که به انگليسى ايراد شده، به شرح زير است:

Type at least 1 character to search