ممانعت از اعزام رضا شهابی به بیمارستان

اسناد حقوق بشرممانعت از اعزام رضا شهابی به بیمارستان

ممانعت از اعزام رضا شهابی به بیمارستان

ممانعت از اعزام رضا شهابی به بیمارستان

يکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۲ – ۰۲ فوريه ۲۰۱۴

روز دوشنبه ١٢ بهمن ۹٢، درخواست رضا شهابى زندانی بند ٣۵٠ اوین (عضو هيئت مديره سنديکاى کارگران شرکت واحد تهران)، به همراهى خانواده اش در هنگام اعزام به بيمارستان امام خمينى، با مخالفت مسئولان زندان مواجه و از اعزام وى برای درمان جلوگيرى شد. بنا بر اطلاع “کمپين صلح فعالان در تبعيد”، اعتراض رضا شهابى به اظهارات پاسياران حاضر در شعبه که خواستار عدم همراهى خانواده اين فعال کارگری،در بيمارستان، شده بودند، منجر به ممانعت از اعزام او به بيمارستان گردید. پاسياران حاضر در شعبه خطاب به وى اعلام کرده بودند که طبق دستور دادستان و مسئولان زندان، در صورت حضور خانواده براى همراهى و ملاقات از ادامه کار درمان شما ممانعت به عمل خواهند آورد. رضا شهابى نيز با اعتراض به اين برخورد، همراهى و عيادت خانواده به هنگام اعزام يک زندانى به بيمارستان را امرى معمول و لازم خواند. او گفت وقتى زندانى تحت مراقبت سربازان و پاسيار است، آيا يک همراه، نبايد پيگير کارهاى درمانى وى شود؟ طبق اطلاع اين کمپين، اعتراض اين فعال کارگرى در بند، موجب خشم پاسياران ( آدينه و عابدى) گرديد و آنها طى تماسى با مقام مافوق و شرح گفته هاى رضا شهابى به آن مقام و در نهايت با دستور مقام بالاتر در زندان، از اعزام رضا شهابى به بيمارستان جلوگيرى کردند. رضا شهابى، مدتهاست که از درد شديد در کمر رنج مى برد. جابه جايى مهره هاى پايين کمر وى منجر به بى حسى پاى چپ او نيز شده است. طبق اطلاع، در حالى از اعزام اين فعال کارگری دربند به بيمارستان خوددارى شده که وضعيت جسمانى وى رو به تحليل است و بنا بر اظهارات شاهدان ، پيشرفت بيمارى و درد شديد، راه رفتن ، نشستن ، برخاستن و انجام ديگر کارهاى روزمره را براى او دشوار کرده است.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search