ملل متحد، اعلاميه هزاره

اسناد حقوق بشرملل متحد، اعلاميه هزاره

ملل متحد، اعلاميه هزاره

ملل متحد، اعلاميه هزاره پيشگفتار اعلاميه هزاره سازمان ملل سندى راهنما براى سده اى جديد است. اين اعلاميه که در اجلاس هزاره – که از ۶ تا ٨ سپتامبر ٢٠٠٠ در نيويورک تشکيل شد – به تصويب رسيد، نقطه نظرات سران ١۴٧ کشور و دولت و در مجموع ١٩١ ملت را که در اين بزرگترين گردهمايى رهبران جهان در تاريخ شرکت کردند، منعکس مى کند. اين اعلاميه طى ماهها گفتگو، با بذل توجه به گزارشهاى منطقه اى و نشست هزاره که اجازه داد صداى مردم شنيده شود، تدوين شد. خوشحالم از اين که مى بينم بسيارى از تعهدات و اهدافى که در گزارش هزاره خود پيشنهاد کردم در اين اعلاميه گنجانده شده است. هدف من از پيشنهاد تشکيل اجلاس، استفاده از قدرت نمادين هزاره براى تامين نيازهاى واقعى مردم سراسر دنيا بود. هنگام شنيدن سخنان رهبران جهان و مطالعه اعلاميه اى که به تصويب ايشان رسيد، از همگرايى قابل توجه ديدگاهها درباره چالشى که همه ما با آن مواجه هستيم، و از فوريت و ضرورت فراخوان آنان به اقدام، تحت تاثير قرار گرفتم. رهبران جهان هدفهاى مشخصى را براى به نصف رساندن نسبت مردمى که در فقر مطلق به سر مى برند، تامين آب سالم و آموزش ابتدايى براى همه، متوقف کردن گسترش بيمارى ايدز و رسيدن به ديگر هدفهاى توسعه تعيين کرده اند. آنان خواهان تقويت عمليات صلح سازمان ملل شده اند تا جوامع آسيب پذير بتوانند در مواقع نياز از حمايت ما يقين حاصل کنند و همچنين از ما خواسته اند با بى عدالتى ها و نابرابريها، جنايت و ترور مبارزه کنيم و از ميراث مشترکمان يعنى زمين، براى نسل هاى آينده حمايت کنيم. رهبران جهان در اعلاميه فوق براى سازگار کردن و تطبيق شرايط اين سازمان با سده جديد رهنمودهاى روشنى ارايه داده اند. ايشان به حق، نگران کار آيى سازمان ملل هستند و عمل و بالاتر از آن، نتيجه مى خواهند. من به سهم خويش، بر تعهد مجدد خود و همکارانم بر انجام اين وظيفه تاکيد مى کنم. اما در نهايت اين خود رهبران جهان هستند که سازمان ملل را تشکيل مى دهند و اين در لواى قدرت ايشان و بنا بر اين مسئوليت آنان است که به هدف هايى که تعيين کرده اند دست يابند. اينجانب به آنان و به موکلان ايشان يعنى مردم جهان اظهار مى دارم: فقط شما مى توانيد تعيين کنيد که آيا سازمان ملل در اين چالش مى تواند سرفراز شود يا خير. کوفى عنان دبير کل سازمان ملل متحد مجمع عمومى اعلاميه ذيل را تصويب مى کند: اعلاميه هزاره سازمان ملل متحد الف – ارزشها و اصول ١ – ما، سران کشورها و دولتها از ۶ تا ٨ سپتامبر ٢٠٠٠، در سپيده دم هزاره اى جديد در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک گرد آمده ايم تا بار ديگر بر اعتقاد خود به اين سازمان و منشور آن به عنوان بنيانهاى ضرورى دنيايى مسالمت آميز تر، کامياب تر و عادلانه تر صحه بگذاريم. ٢ – ما مى پذيريم که علاوه بر مسئوليتهاى جداگانه نسبت به جوامع خاص خويش، مسئوليتى دسته جمعى داريم تا اصول برابرى، مساوات، عزت و شرف انسانى را درسطح جهانى ترويج و رعايت کنيم. بنابر اين به عنوان رهبران نسبت به همه مردم جهان، به ويژه آسيب پذيرترين آنان و به خصوص کودکان جهان، که آينده به آنها تعلق دارد، وظايفى داريم. ٣ – ما بار ديگر بر تعهد خود نسبت به نيات و اصول منشور سازمان ملل متحد، که در قالب زمان نمى گنجد و جهان شمول است تاکيد مى کنيم. در واقع به تدريج که وابستگى و ارتباط اقوام بيشتر شده، توانايى و اهميت نيات و اصول مزبور براى الهام بخشيدن و روحيه دادن به ديگران افزايش يافته است. ۴ – ما مطابق با اهداف و اصول منشور سازمان ملل، مصمم به ايجاد صلحى عادلانه و پايدار در سراسر جهان هستيم و بار ديگر بر تعهد خود در مورد پشتيبانى از کليه تلاشها براى رعايت برابرى مطلق همه کشورها، احترام به يکپارچگى ارضى و استقلال سياسى آنها، حل اختلافها از طرق مسالمت آميز و بر اساس اصول عادلانه و قوانين بين المللى، حق تعيين سرنوشت اقوامى که همچنان تحت سلطه استعمار و اشغال خارجى هستند، عدم مداخله در امور داخلى کشور ها، احترام به حقوق بشر و آزاديهاى بنيادى، احترام به حقوق برابر براى همه بدون تبعيض نژاد، جنسيت، زبان يا مذهب و همکارى بين المللى در حل مسايل جهانى داراى ويژگيهاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى يا انسانى تاکيد مى کنيم. ۵ – ما معتقديم چالش اصلى که امروز با آن مواجه هستيم اين است که اطمينان حاصل کنيم جهانى شدن نيرويى مثبت براى تمامى مردم جهان گردد. با وجود اينکه جهانى شدن امکاناتى عظيم ارايه مى دهد، در حال حاضر عده محدودى از مزاياى آن سود مى برند و اين در حالى است که هزينه هاى آن بر دوش همگان سنگينى مى کند. ما اذعان داريم که کشورهاى در حال توسعه و کشورهاى داراى اقتصاد در حال انتقال در مقابل اين چالش اساسى با دشواريهاى خاص مواجه هستند. بنا بر اين فقط از طريق تلاشهاى گسترده، پى گير و مستمر براى ايجاد آينده اى مشترک، بر اساس انسانيت مشترک ما با همه تنوع آن است که مى توان جهانى شدن را به فرآيندى کاملا فراگير، همگانى و منصفانه تبديل کرد. اين تلاشها بايد شامل سياستها و اقداماتى در سطح جهانى باشد که با نيازهاى کشورهاى در حال توسعه و اقتصاد هاى در حال انتقال تطابق داشته و با مشارکت موثر آنها تنظيم و اجرا شود. ۶ – ما ارزشهاى بنيادين خاصى براى روابط بين المللى در قرن بيست و يکم را ضرورى تلقى مى کنيم. اين ارزشها عبارتند از: آزادى. مردان و زنان حق دارند به دلخواه خود زندگى کنند و کودکان خود را با شرف و منزلت انسانى، رها از گرسنگى و بيم از خشونت، سرکوبى يا بى عدالتى پرورش دهند. حکومت هاى مردم سالار و مشارکتى بر مبناى اراده مردم، اين حقوق را به بهترين وجه تامين مى کنند. برابرى. امکان بهره مندى از توسعه از هيچ فرد و ملتى نبايد دريغ شود و حقوق و امکانات برابر مردان و زنان بايد تضمين شود. همبستگى. با چالش هاى جهانى بايد چنان برخورد شود که هزينه ها و فشارها بطور عادلانه و مطابق اصول اساسى برابرى و عدالت اجتماعى توزيع شود. کسانى که رنج مى برند يا از کمترين مزايا برخوردار مى شوند شايسته دريافت کمک از کسانى هستند که بيشتر سود مى برند. بردبارى. انسانها با تمام گوناگونى از نظر اعتقادى، فرهنگى و زبانى بايد به يکديگر احترام بگذارند. از تفاوتها در جوامع و بين آنها نه بايد وحشت داشت و نه آنها را سرکوب کرد، بلکه بايد آنها را به عنوان يک دارايى ارزشمند بشريت گرامى داشت. بايد فرهنگ صلح و گفت و گو را بين همه تمدنها فعالانه ترويج کرد. احترام به طبيعت. در مديريت کليه منابع طبيعى و گونه هاى زنده، بر اساس اصول و قواعد توسعه پايدار، بايد دور انديشى و احتياط نشان داده شود. فقط به اين طريق است که ثروتهاى بى اندازه اى را که طبيعت به ما ارزانى داشته مى توانيم حفظ کرده و به آيندگان خود بسپاريم. الگوهاى ناپايدار توليد و مصرف فعلى بايد به نفع رفاه آينده ما و فرزندان و اخلاف ما تغيير يابد. مسئوليت مشترک. مسئوليت اداره توسعه اجتماعى و اقتصادى جهان و همچنين برخورد با تهديدها نسبت به صلح و امنيت بين المللى بايد بين ملتهاى جهان تقسيم و به صورت چند جانبه اعمال شود. ملل متحد به عنوان جهان شمول ترين سازمان و تشکيلاتى که بيش از هر سازمان جهانى از تمامى دنيا نمايندگانى در آن حضور دارند بايد در اين زمينه نقش اساسى ايفا کند. ٧ – ما به منظور تحقق اين ارزشهاى مشترک و عملى کردن آنها، هدفهاى اصلى شناخته شده اى داريم که اهميتى ويژه براى آنها قايل هستيم. ب – صلح، امنيت و خلع سلاح ٨ – ما از هيچ کوششى براى رها کردن مردمان خود از بلاى جنگ، چه در درون دولتها يا بين آنها که در دهه گذشته جان بيش از پنج ميليون انسان را گرفته، فروگذار نخواهيم کرد. ما در صدد حذف خطرهاى ناشى از سلاحهاى کشتار همگانى نيز خواهيم بود. ٩ – بنابر اين تصميم داريم: * احترام به حکومت قانون را در امور بين الملل همچون امور ملى تقويت و به ويژه اطاعت از تصميم هاى ديوان بين المللى دادگسترى را بر اساس منشور ملل متحد، در مواردى که کشورهاى عضو متعهد به اطاعت از آنها هستند، توسط اين کشور ها تضمين کنيم. * با دادن نتايج و ابزارهايى که سازمان ملل متحد براى جلوگيرى از مناقشات، حل مسالمت آميز اختلافها، حفظ صلح، برقرارى صلح و بازسازى پس از مناقشات به آنها نياز دارد، کار آيى سازمان ملل را در حفظ صلح و امنيت بيشتر کنيم. در اين زمينه، ما با اشاره به گزارش هيات عمليات صلح سازمان ملل، از مجمع عمومى تقاضا مى کنيم به توصيه هاى آن با سرعت و دقت توجه کند. * همکارى بين سازمان ملل و سازمان هاى منطقه اى را مطابق مفاد فصل هشت منشور تقويت کنيم. * اجراى کنوانسيونها در زمينه هايى همچون کنترل سلاحها و خلع سلاح، قوانين انساندوستانه بين المللى و قانون حقوق بشر توسط دولتها را تضمين کنيم و از همه کشورها بخواهيم امضاء و تصويب اساسنامه ديوان کيفرى بين المللى رم را مورد توجه قرار دهند. * عليه تروريسم بين المللى اقدام هماهنگ به عمل آوريم و با حداکثر سرعت ممکن به عضويت کليه کنوانسيونهاى بين المللى مربوطه در آييم. * بار ديگر تلاش هاى خود را براى اجراى تعهدمان به منظور حل مشکل مواد مخدر در جهان مضاعف کنيم. * تلاش هاى خود را براى مبارزه با جنايات فرامليتى در همه ابعاد، از جمله قاچاق مواد مخدر و همچنين قاچاق انسانها و تطهير پول افزايش دهيم. * عوارض ناخوشايند جانبى تحريم هاى اقتصادى سازمان ملل را روى افراد عادى کشورها به حداقل برسانيم، تحريم ها را درمعرض بازبينى هاى منظم قرار دهيم و آثار زيانبار تحريم ها روى افراد و طرفهاى ثالث را حذف کنيم. * براى حذف سلاحهاى کشتار همگانى، به ويژه سلاحهاى هسته اى، تلاش کنيم و براى دستيابى به اين هدف، از جمله امکان تشکيل يک کنفرانس بين المللى براى شناسايى شيوه هاى حذف خطرهاى هسته اى، از تمام راههاى ممکن استفاده کنيم. * براى خاتمه دادن به معاملات غير قانونى سلاحهاى کوچک و سلاحهاى سبک، به ويژه با شفاف تر کردن چگونگى انتقال سلاحها و پشتيبانى از اقدامات خلع سلاح منطقه اى، با در نظر گرفتن همه توصيه هاى کنفرانس آينده سازمان ملل درباره تجارت غير قانونى سلاحهاى کوچک و سبک، اقدامات قاطعانه اى انجام دهيم. * از همه کشورها بخواهيم پيوستن به کنوانسيون جلوگيرى از استفاده، انبار، توليد و انتقال مين هاى ضد نفر و کنوانسيون نابودى آنها، همچنين پيوستن به پروتکل الحاقى مربوط به مين ها به کنوانسيون سلاحهاى متعارف، را مورد توجه قرار دهند. ١٠ – ما از همه کشورهاى عضو مى خواهيم، به صورت فردى و دسته جمعى، حالا و در آينده، آتش بس موقت المپيک را رعايت کنند و از تلاشهاى کميته بين المللى المپيک در زمينه ترويج صلح و تفاهم انسانى از طريق ورزش و آرمان هاى المپيک پشتيبانى به عمل آورند. ج – توسعه و ريشه کنى فقر ١١ – ما از هيچ کوششى براى رها کردن مردان، زنان و کودکان همنوع خود از شرايط رقت انگيز و غير انسانى فقر مطلق، که بيش از يک ميليارد نفر در حال حاضر با آن دست به گريبان هستند، فروگذار نخواهيم کرد. ما متعهد هستيم حق برخوردارى از مواهب توسعه و رهايى نژاد بشر از تنگدستى و فقر را به يک واقعيت براى همه تبديل کنيم. ١٢ – بنابر اين مصمم هستيم محيطى – در سطوح ملى و جهانى – به وجود آوريم که موجب و منشا توسعه و حذف فقر باشد. ١٣ – موفقيت در دستيابى به اين هدفها به عناصر بسيار از جمله به برخوردارى از حکومت مطلوب در هر کشور بستگى دارد، همچنان که به مديريت شايسته در سطح بين المللى و به شفافيت درسيستم هاى مالى، پولى و تجارى وابسته است. ما به ايجاد يک سيستم مالى و تجارى چند جانبه عارى از تبعيض و قابل پيش بينى، مبتنى بر قانون باز و عادلانه متعهد هستيم. ١۴ – ما نگران موانعى هستيم که کشورهاى در حال توسعه براى بسيج منابع مورد نياز شان به منظور تامين نيازهاى مالى توسعه پايدار خود با آنها مواجه هستند. بنا بر اين هر تلاشى که لازم باشد انجام خواهيم داد تا موفقيت رويدادى که قرار است در سطحى بالا به شکل بين المللى و بين دولتى درباره تامين سرمايه براى توسعه در سال ٢٠٠١ تشکيل شود، تضمين گردد. ١۵ – ما همچنين تعهد مى کنيم به نيازهاى ويژه کشورهاى کمتر توسعه يافته رسيدگى کنيم. در اين زمينه از سومين کنفرانس سازمان ملل درباره کشورهاى کمتر توسعه يافته که قرار است در ماه مه ٢٠٠١ تشکيل شود، استقبال کرده و تلاش خواهيم کرد موفقيت آن را تضمين کنيم. ما از کشورهاى صنعتى مى خواهيم: * سياست دسترسى بدون حقوق گمرکى و بدون سهميه به همه کالاهاى صادراتى کشورهاى کمتر توسعه يافته، ترجيحا تا پيش از زمان تشکيل کنفرانس فوق، در پيش بگيرند، * برنامه بخشش بدهى کشورهاى فقير و به شدت بدهکار را بدون تاخير بيشتر به اجرا در آورند و با لغو کليه بدهى هاى دو جانبه رسمى آن کشورها، در مقابل گرفتن تعهد آشکار از آنها براى کاهش فقر، موافقت کنند، * به ويژه به کشورهايى که واقعا تلاش مى کنند منابع خود را براى کاهش فقر به کار برند کمکهاى توسعه اى سخاوتمندانه ترى اختصاص دهند. ١۶ – ما همچنين مصمم هستيم از طريق انجام اقدامات ملى و بين المللى به وضعى جامع و موثر به مشکلات مربوط به بدهى کشورهاى در حال توسعه که داراى درآمد کم و متوسط هستند رسيدگى کنيم تا بدهى هاى آنها در دراز مدت قابل تحمل شود. ١٧ – ما همچنين تصميم داريم به نيازهاى ويژه کشورهاى کوچک جزيره اى در حال توسعه، با اجراى سريع و کامل “برنامه اقدام باربادوس” و حاصل بيست و دومين نشست ويژه مجمع عمومى رسيدگى کنيم. ما از جامعه بين المللى مى خواهيم تضمين کند که با تهيه شاخص آسيب پذيرى، نيازهاى ويژه کشورهاى کوچک جزيره اى در حال توسعه را مورد توجه قرار دهد. ١٨ – ما به مشکلات و نيازهاى ويژه کشورهاى در حال رشدى که به دريا دسترسى ندارند اذعان داريم و از کشورها و موسساتى که به صورت دو جانبه و چند جانبه کمک مى کنند مى خواهيم که کمکهاى فنى و مالى به اين گروه از کشورها را افزايش دهند. تا نيازهاى توسعه اى ويژه خود را بر طرف کنند و به آنها يارى رسانند تا بر موانع جغرافيايى، با اصلاح سيستم هاى حمل و نقل عبورى خود، فايق آيند. ١٩ – ما همچنين تصميم داريم: * نسبت مردم جهان را که در آمدشان کمتر از يک دلار در روز است، نسبت مردمى را که از گرسنگى رنج مى برند و کسانى که قادر به دستيابى به آب آشاميدنى سالم نيستند يا استطاعت تهيه آن را ندارند تا سال ٢٠١۵ به نصف برسانيم. * تضمين کنيم که تا سال ٢٠١۵ کودکان همه جاى جهان، اعم از پسر يا دختر، قادر باشند دوره کامل تحصيلات ابتدايى را به پايان برسانند و دختران و پسران دسترسى برابر به کليه سطوح آموزش داشته باشند. * تا همان تاريخ مرگ و مير زنان را هنگام زايمان به سه چهارم ميزان فعلى و تلفات کودکان زير پنج سال را به دو سوم کاهش دهيم. * تا آن زمان گسترش بيمارى ايدز را متوقف کرده و معکوس کردن سير صعودى آن را آغاز کنيم و انسان را از بلاى مالاريا و ديگر بيمارى هاى مهم ديگر خلاص کنيم. * به کودکانى که بر اثر بيمارى ايدز يتيم مى شوند، کمکهاى ويژه ارايه دهيم. * تا سال ٢٠٢٠ به پيشرفتى چشمگير در زمينه بهبود وضع زندگى حداقل يک صد ميليون زاغه نشين، همانطور که در ابتکار “شهرهاى بدون زاغه” پيشنهاد شده، نايل آييم. ٢٠ – علاوه براين مصمم هستيم: * برابرى جنسيتى و دادن اختيار به زنان را به عنوان شيوه هاى موثر مبارزه با فقر، گرسنگى و بيمارى و برانگيختن توسعه اى که واقعا پايدار باشد، ترويج کنيم. راهکارهاى ابداع و اجرا کنيم که به همه جوانان جهان امکان واقعى يافتن کار شرافتمندانه و ثمر بخش بدهد. * صنعت داروسازى را تشويق کنيم که داروهاى اساسى را به مقدار کافى و به قيمت ارزان براى تامين نيازهاى کشورهاى در حال توسعه در اختيارشان بگذارد. * به منظور ايجاد توسعه و ريشه کنى فقر، شراکت و همکارى نيرومند با بخش خصوصى و سازمان هاى جامعه مدنى برقرار کنيم. * تضمين کنيم که مزاياى فن آورى هاى جديد، به ويژه فن آورى مربوط به اطلاعات و ارتباطات، بر اساس در دسترس همگان قرار گيرد. ( ECOSOC ) توصيه هاى اعلاميه وزيران سال ٢٠٠٠ شوراى اقتصادى و اجتماعى د – حفاظت از محيط زيست مشترک ٢١ – ما بايد از هيچ تلاشى براى نجات تمام بشريت و مهمتر از همه، فرزندان و نوادگان مان، از خطر زندگى در سياره اى که به طرزى ترميم ناپذير بر اثر فعاليت هاى نوع بشر ضايع شده، و منابع آن ديگر براى نيازهاى آنها کفايت نخواهد کرد، خود دارى نکنيم. ٢٢ – ما بر حمايت خود از اصول توسعه پايدار، از جمله آنهايى که در دستور کار ٢١ تصريح و در مورد آن در کنفرانس محيط زيست و توسعه سازمان ملل توافق شده، تاکيد مى کنيم. ٢٣ – بنابراين تصميم داريم در همه اقدامات زيست محيطى رعايت اصول حفاظت از منابع طبيعى و نظارت بر آنها را در پيش بگيريم و به عنوان گامهاى نخست در نظر داريم: * براى تضمين اجراى پروتکل کيوتو، ترجيحا تا دهمين سالگرد کنفرانس سازمان ملل در باره محيط زيست و توسعه در سال ٢٠٠٢، و شروع تعليمات لازم درباره پخش گازهاى گلخانه اى، هر تلاشى که مى توانيم به عمل آوريم. * تلاشهاى دسته جمعى خود را براى مديريت، حفاظت و توسعه پايدار تمامى انواع جنگلها تشديد کنيم. * براى اجراى کامل کنوانسيون تنوع زيستى و کنوانسيون مبارزه با بيابان زايى در کشورهايى که با خشکسالى جدى مواجه هستند و جلوگيرى از بيابان زايى به ويژه در آفريقا، پافشارى کنيم. * بهره بردارى نادرست از منابع آب را با ايجاد و تدوين راهکارهاى مديريت آب در سطوح منطقه اى، ملى و محلى، که دسترسى معقول و منصفانه و ايجاد ذخاير کافى را ترويج کند، متوقف سازيم. * به همکارى براى کاهش تعداد و اثرات ناشى از بلاياى طبيعى و مولود دست بشر شدت بخشيم. * دسترسى آزاد به اطلاعات درباره زنجيره ژنوم ( ساختمان ژنتيکى انسان ) را تضمين کنيم. ه – حقوق بشر، دموکراسى و حکومت درست ٢۴ – ما ازهيچ تلاشى براى ترويج دموکراسى و تقويت حکومت قانون و همچنين احترام براى کليه آزاديهاى بنيادى و حقوق بشر که در جامعه بين المللى به رسميت شناخته شده، از جمله حق توسعه فروگذار نخواهيم کرد. ٢۵ – بنابراين تصميم داريم: * به تمامى اعلاميه جهانى حقوق بشر احترام بگذاريم و از آن حمايت کنيم. * براى حمايت کامل و ترويج حقوق مدنى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى براى همه، در کشورها تلاش کنيم. * توانايى همه کشورها را براى اجراى اصول و شيوه هاى دموکراسى و احترام به حقوق بشر، از جمله حقوق اقليت ها، تقويت کنيم. * با کليه شکل هاى خشونت عليه زنان مبارز کنيم و کنوانسيون حذف تمامى انواع تبعيض عليه زنان را به مورد اجرا گذاريم. * براى تضمين احترام و حمايت از حقوق مهاجران، کارگران مهاجر و خانواده هاى آنان، و حذف اقدامات روز افزون نژاد پرستى و بيگانه هراسى در بسيارى از جوامع اقداماتى به عمل آوريم و هماهنگى و بردبارى و شکيبايى بيشتر را در همه جوامع ترويج کنيم. * به صورت دسته جمعى براى فرآيندى سياسى فراگير تر فعاليت کنيم و امکان مشارکت واقعى همه شهروندان را در کشورها فراهم سازيم. * آزادى رسانه ها را براى اجراى نقش اساسى آنها و حق مردم را براى دسترسى داشتن به اطلاعات تضمين کنيم. و – حمايت از آسيب پذيران ٢۶ – ما از هيچ تلاشى دريغ نخواهيم کرد تا اطمينان حاصل کنيم که به کودکان و به همه جمعيت هاى غير نظامى که از پيامدهاى بلاياى طبيعى، نسل کشى، مناقشات مسلحانه و ديگر موارد اضطرارى به شدت رنج مى برند هر کمکى داده شده و همه نوع پشتيبانى از آنان به عمل مى آيد تا بتوانند با حداکثر سرعت ممکن زندگى عادى خود را از سر بگيرند. بنابر اين مصمم هستيم: * در موارد اضطرارى پيچيده، مطابق قوانين انساندوستانه بين المللى حمايت از غير نظاميان را گسترش داده و تقويت کنيم. * به همکارى بين المللى در زمينه هاى گوناگون از جمله سهيم شدن در اجراى مسوليت هاى کشورهاى ميزبان آوارگان، هماهنگ کردن کمک هاى انساندوستانه به اين کشور ها و کمک به همه آوارگان و پناهندگان براى بازگشت داوطلبانه آنان همراه با امنيت و رعايت شئون و شرف انسانى به خانه هايشان و پذيرفته شدن آرام دوباره ايشان در جوامع خود، ادامه دهيم و اين همکاريها را بيشتر کنيم. * تصويب و اجراى کامل کنوانسيون حقوق کودک و پروتکل هاى اختيارى آن درباره جلوگيرى از شرکت کودکان در مناقشات مسلحانه و فروش کودکان، خود فروشى کودکان و سوء استفاده هاى پورنوگرافى از کودکان را تشويق کنيم. ز – تامين نيازهاى ويژه آفريقا ٢٧ – ما از تحکيم دموکراسى در آفريقا حمايت و به آفريقايى ها در مبارزه براى دستيابى به صلح پايدار، ريشه کنى فقر و توسعه پايدار کمک کرده و به اين وسيله آفريقا را وارد جريان اصلى اقتصاد جهانى خواهيم کرد. ٢٨ – بنابراين تصميم داريم: * از ساختمان سياسى و نهادى دموکراسى هاى در حال ظهور در آفريقا حمايت کامل به عمل آوريم. * ساز و کارهاى منطقه اى و زير منطقه اى را براى جلوگيرى از مناقشه و ايجاد ثبات سياسى و تضمين جريان مطمئن منابع براى عمليات حفظ صلح در اين قاره تشويق و محافظت کنيم. * براى برخورد با چالش هاى ريشه کنى فقر و دستيابى به توسعه پايدار در آفريقا، از جمله بدهى ها، دسترسى بهتر به بازار، افزايش رسمى کمک هاى توسعه اى و افزايش جريان سرمايه گذارى مستقيم خارجى و همچنين انتقال فن آورى، اقداماتى ويژه انجام دهيم. * براى مبارزه با گسترش بيمارى عالم گير ايدز و ديگر بيماريهاى عفونى و مسرى به آفريقا کمک کنيم تا توانايى خود را در اين زمينه افزايش دهد. ح – تقويت سازمان ملل متحد ٢٩ – براى تبديل سازمان ملل متحد به نهادى موثرتر براى انجام و به ثمر رساندن همه اولويت هاى ذيل از هيچ کوششى فروگذار نخواهيم کرد: مبارزه به منظور نيل به اهداف توسعه براى همه مردم جهان، مبارزه عليه فقر، جهل و بيمارى، مبارزه عليه بى عدالتى، مبارزه با خشونت، وحشت و جنايت، و مبارزه با تباهى و نابودى زيستگاه مشترکمان: ٣٠ – بنابراين مصمم هستيم: * بار ديگر بر موقعيت اساسى مجمع عمومى به عنوان نهاد مشورتى، سياستگذارى و رکن نمايندگى در سازمان ملل تاکيد کنيم و آن را قادر سازيم اين نقش را به نحو موثرى انجام دهد. * تلاشهاى خود را براى اصلاح جامع و فراگير شوراى امنيت در کليه جنبه هايش تشديد کنيم. * شوراى اقتصادى و اجتماعى را با توجه به دستاوردهاى اخير آن، بيشتر تقويت کرده و به آن کمک کنيم تا نقشى را که منشور سازمان ملل به عهده آن گذاشته به انجام برساند. * به منظور تضمين رعايت عدالت و حکومت قانون در امور بين المللى، ديوان بين المللى دادگسترى را تقويت کنيم. * نهادهاى اصلى سازمان ملل را تشويق کنيم براى انجام وظايف خود مرتبا با يکديگر مشورت و همکارى نماييد. * اطمينان حاصل کنيم که منابع مورد نياز براى انجام وظايف سازمان ملل در زمان درست و قابل پيش بينى در اختيار آن قرار داده مى شود. * از دبير خانه بخواهيم بر اساس مقررات و آيين نامه هاى مورد توافق مجمع عمومى و در جهت تامين منافع همه کشورهاى عضو با در پيش گرفتن بهترين شيوه هاى مديريت و فن آورى موجود و با تمرکز بر وظايفى که منعکس کننده اولويت هاى مورد توافق کشورهاى عضو است، بهترين استفاده را از منابع مورد اشاره به عمل آورد. * پايبندى و تبعيت از کنوانسيون ايمنى سازمان ملل و کارکنان آن را ترويج کنيم. * انسجام بيشتر خط مشى و همکارى بهتر بين سازمان ملل، نهادهاى آن، “موسسه هاى برتون وودز” و سازمان تجارت جهانى و همچنين ديگر نهادهاى چند مليتى را با نگاهى به دستيابى به رويکردى کاملا هماهنگ شده با مشکلات صلح و توسعه، تضمين کنيم. * همکارى بيشتر بين سازمان ملل و پارلمان هاى ملى را از طريق سازمان جهانى آنان يعنى اتحاديه بين المجالس، در زمينه هاى گوناگون، از جمله: صلح و امنيت، توسعه اجتماعى و اقتصادى، حقوق بشر و قوانين بين المللى و دموکراسى و مسايل جنسيتى تقويت کنيم. * امکاناتى بيشتر به بخش خصوصى، سازمانهاى غير دولتى و جامعه مدنى به طور کلى، بدهيم تا به تحقق هدفها و برنامه هاى سازمان ملل مساعدت شود. ٣١ – ما از مجمع عمومى تقاضا مى کنيم پيشرفت حاصله در اجراى مفاد اين اعلاميه را به طور منظم پيگيرى و از دبير کل بخواهد گزارشهاى ادوارى براى ملاحظه و بررسى توسط مجمع عمومى و به عنوان مبنايى براى انجام اقدامات بيشتر صادر کند. ٣٢ – ما به اين مناسبت تاريخى بار ديگر تاکيد مى کنيم که سازمان ملل خانه مشترک بدون جايگزين و حياتى کل خانواده بشرى است که از طريق آن مى کوشيم به آرزوهاى جهانى خود براى صلح، همکارى و توسعه تحقق بخشيم. بنابر اين حمايت بى چون و چراى خود را از اين اهداف مشترک و تصميم و خواست خود را براى دستيابى به آنها اعلام مى داريم. A / RES / ۵۵ / قطعنامه ٢ ٨ سپتامبر ٢٠٠٠ United Nations: Millennium Declaration DPI/٢١۶٣ – September ٢٠٠٠ – ١٠m Farsi, ۵٠٠٠ copies, May ٢٠٠۴ United Nations Information Centre in Tehran The Office of the UN Resident Coordinator in the I.R. Iran__ عنوان اصليUnited Nations: Millennium Declaration: ناشر: مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران دفتر هماهنگ کننده فعاليت هاى نظام ملل متحد در جمهورى اسلامى ايران تيتراژ: ۵٠٠٠ نسخه چاپ: دوم تاريخ انتشار: ١٣٨٣

Type at least 1 character to search