مستند زندان , شکنجه ؛ تجاوز

اسناد حقوق بشرمستند زندان , شکنجه ؛ تجاوز

مستند زندان , شکنجه ؛ تجاوز

مستند زندان , شکنجه ؛ تجاوز

يکشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۱ – ۰۳ فوريه ۲۰۱۳

مهندس پیمان کاووسی می گوید: هرگز نمیتوانستم قبول کنم که آنان بسادگی به یک انسان تجاوز کنند و خیال می کردم تنها قصد ایجاد وحشت را دارند

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search