مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران

اسناد حقوق بشرمجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران

مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران

برنامه دومین رویداد جانبی سودویند در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر

مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران

پنجشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳ – ۱۲ ژوين ۲۰۱۴

پنج شنبه ١۲ ژوئن ٢٠١۴ (۲۲ خرداد ۱۳۹۳) در جريان بيست و ششمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، دومین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار خواهد شد. سازمان غيردولتى و اتريشى سودويند، در همکارى با همراهان ايرانى خود، از سال ٢٠١٠ در شوراى حقوق بشر از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاس هاى موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران فعال ميباشد. برنامه سخنرانان دومین رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، که از ساعت ١۴اين روز با موضوع “مجازات اعدام در جمهوری اسلامی ایران”، طبق شرح زير مي باشد: رویا اشرف آبادی با موضوع “اعدام های فراقانونی، شتابزده و خودسرانه” امجد حسین پناهی با موضوع “زندانیان عقیدتی کرد محکوم به اعدام” نیما پوریعقوب با موضوع “اعدام های مخفیانه در زندان تبریز” مینا احدی “این جنایت علیه بشریت نیست؟” دکتر حسن نایب هاشم، با موضوع “کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام)”

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search