مالی

فعالیت های ما از بهمن ماه سال 1389 تا مهرماه 1391 بدون پروژه و با کمک مالی همراهان صورت گرفته است. از آن تاریخ به مدت سه سال، پروژه ای تعریف شد و بودجه فعالیت ها عمدتا توسط اتحادیه اروپا تامین شد و قسمتی از آن نیز توسط همکاری توسعه اتریش تامین شد. هزینه کلی: 687125.45 یورو سهم اتحادیه اروپا: 619125.70 یورو سهم همکاری توسعه اتریش: 30000.00 یورو پس از آن مجددا مخارج فعالیت ها بر مبنای پس اندازهای صورت گرفته و کمک مالی دوستان تأمین شده است

Type at least 1 character to search