فرم های اختصاصی مربوط به شکایت علیه نقض حقوق بشر در ایران

اسناد حقوق بشرفرم های اختصاصی مربوط به شکایت علیه نقض حقوق بشر در ایران

فرم های اختصاصی مربوط به شکایت علیه نقض حقوق بشر در ایران

فرم های اختصاصی مربوط به شکایت علیه نقض حقوق بشر در ایران

گزارشگران ويژه سازمان ملل متحد

يکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۱ – ۲۷ ژانويه ۲۰۱۳

هم وطنان گرامی؛ شما می توانید از طریق فرمهای زیر، هرگونه شکایت خود را در خصوص نقض حقوق بشر در ایران اعم از بازداشت خودسرانه، شکنجه و …؛ به گزارشگران ویژه سازمان ملل ارسال کنید همچنین “برای حقوق بشر در ایران- سودویند” در تلاش برای ارسال و پیگیری شکایات و گزارش های شما هم وطنان گرامی؛ به دفاتر مربوطه میباشد فرمهای ویژه گروههای کاری مختلف به ترتیب زیر می باشند

گروه کاری بازداشتهای خودسرانه

گروه کاری مربوط به ناپدید شدگان گروه تحقیق و تفحص درباره به کارگیریِ مزدوران توسطِ رژیم گزارشگر ویژه حقوق بشر مهاجران گزارشگر ویژه در باره اعدام های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان گزارشگر ویژه در مورد فروش کودکان، فحشا و پورنوگرافی کودکان گزارشگر ویژه درخصوص بردگی نوین گزارشگر ویژه در خصوص آزادی دین یا عقیده گزارشگر ویژه در خصوص مسئله شکنجه گزارشگر ویژه در مورد خشونت بر علیه زنان، علل و پیامدهای آن گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر هم وطنانی که مایل به پیگیری شکایت به صورت شخصی و خصوصی هستند می توانند به شیوه زیر عمل کنند گروه کاری بازداشت خودسرانه گزارشگران مربوطه Mr. El Hadji Malick SOW (Senegal) Chair-Rapporteur Ms. Shaheen Sardar ALI (Pakistan) Vice-Chair Mr. Roberto GARRETON (Chile) Mr. Vladimir TOCHILOVSKY (Ukraine) Mr. Mads ANDENAS (Norway) wgad@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه در مورد فروش کودکان، فحشا و پورنوگرافی کودکان Ms. Najat Maalla M’JID (Morocco) srsaleofchildren@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه در زمینه حقوق فرهنگی Ms. Farida SHAHEED (Pakistan) srculturalrights@ohchr.org :ایمیل اختصاصی :گزارشگر ویژه حق برخورداری از آموزش و پرورش Mr. Kishore SINGH (India) sreducation@ohchr.org :ایمیل اختصاصی کارشناس مستقل در مورد تعهدات حقوق بشری مربوط به محیط زیست سالم و پایدار Mr. John KNOX (USA) ieenvironment@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گروه کاری ناپدیدشدگان اجباری یا غیر ارادی Mr. Olivier de FROUVILLE(France) Chair-Rapporteur Mr. Ariel DULITZKY(Argentina/United States of America) Ms. Jasminka DZUMHUR (Bosnia and Herzegovina) Mr. Jeremy SARKIN (South Africa) Mr. Osman EL-HAJJE(Lebanon) wgeid@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه در رابطه با اعدام های فراقانونی، شتابزده یا خودسرانه Mr. Christof HEYNS (South Africa) eje@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه در رابطه با فقر شدید و حقوق بشر Ms. Maria Magdalena SEPÚLVEDA CARMONA (Chile) srextremepoverty@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه در مورد حق دسترسی به غذا Mr. Cephas LUMINA (Zambia) ieforeigndebt@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و انجمن Mr. Maina KIAI (Kenya) freeassembly@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حق آزادی عقیده و بیان Mr. Frank LA RUE (Guatemala) freedex@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه در رابطه با آزادی دین یا عقیده Mr. Heiner BIELEFELDT (Germany) freedomofreligion@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر Ms. Margaret SEKAGGYA (Uganda) defenders@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلا Ms. Gabriela KNAUL (Brazil) srindependencejl@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه در مورد حقوق مردمان بومی Mr. James ANAYA (United States of America) indigenous@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه حقوق بشر از افراد آواره Mr.Chaloka BEYANI (Zambia) idp@ohchr.org :ایمیل اختصاصی کار گروه بررسی استفاده از مزدوران به عنوان یک وسیله مانع اعمال حق مردم برای تعیین سرنوشت Mr. Anton KATZ (South Africa) Chair-Rapporteur Ms. Patricia ARIAS (Chile) Ms. Elzbieta KARSKA (Poland) Mr. Gabor RONA(USA/Hungary) Ms. Faiza PATEL (Pakistan) mercenaries@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه حقوق بشر مهاجران Mr. François CRÉPEAU (Canada) migrant@ohchr.org :ایمیل اختصاصی کارشناس مستقل در حوزه اقلیت Ms. Rita IZSÁK (Hungary) minorityissues@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه در اشکال معاصر نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و عدم تحمل مربوطه Mr. Mutuma RUTEERE (Kenya) racism@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه در اشکال معاصر بردگی، از جمله علل و عواقب آن Ms. Gulnara SHAHINIAN (Armenia) srslavery@ohchr.org :ایمیل اختصاصی کارشناس مستقل حقوق بشر و همبستگی بین المللی Ms. Virginia DANDAN (Philippines) iesolidarity@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر و مقابله با تروریسم Mr. Ben EMMERSON (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) srct@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز Mr. Juan MENDEZ (Argentina) sr-torture@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه در مورد مفاهیم حقوق بشر، مدیریت محیط زیست و دفع مواد خطرناک و زباله Mr. Marc PALLEMAERTS (Belgium) srtoxicwaste@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان Ms. Joy Ngozi EZEILO(Nigeria) srtrafficking@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه حقوق بشر در رابطه با آب آشامیدنی سالم و بهداشت Ms. Catarina de ALBUQUERQUE (Portugal) srwatsan@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گروه کاری در مورد مسئله تبعیض علیه زنان در قانون و در عمل Ms. Kamala CHANDRAKIRANA (Indonesia) Chair-Rapporteur Ms. Frances RADAY(Israel/United Kingdom) Vice-Chair Ms. Emna AOUIJ (Tunisia) Ms. Patricia OLAMENDI (Mexico) Ms. Eleonora ZIELINSKA (Poland) wgdiscriminationwomen@ohchr.org :ایمیل اختصاصی گزارشگر ویژه در مورد خشونت بر علیه زنان، علل و پیامدهای آن Ms. Rashida MANJOO (South Africa) vaw@ohchr.org :ایمیل اختصاصی توضیحات مربوط به هر فرم در حال ترجمه ؛ و این اطلاعیه بنا بر اخبار جدید آپدیت می شود

برگرفته از: برای حقوق بشر در ایران- سودویند print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search