ظریف تنها به شعار بسنده کرد

اسناد حقوق بشرظریف تنها به شعار بسنده کرد

ظریف تنها به شعار بسنده کرد

جواد ظریف «دموکراسی غربی» را عامل اصلی جنگ در سوریه و عراق دانست

ظریف تنها به شعار بسنده کرد

دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ – ۰۲ مارس ۲۰۱۵

امروز دوشنبه یازدهم اسفند ۱۳۹۳ شورای حقوق بشر سازمان ملل میزبان مقامات رسمی کشورهای مختلف جهان بود. در این نشست که در نخستین روز بیست و هشتمین دوره شورای حقوق بشر و در مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو برگزار شد، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ی جمهوری اسلامی ایران سخنانی کرد. وی در این نشست سخنان خود را با مطالبی در خصوص اهداف تاسیس سازمان ملل متحد و لزوم همکاری بین المللی و همه جانبه برای عملی کردن اهداف تئوریک آن آغاز کرد و خواستار همکاری جهانی در این خصوص شد. جواد ظریف نماینده جمهوری اسلامی ایران، با وجود این که حاکمیت اسلامی ایران بار ها به نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی مردم ایران، در عرصه جهانی محکوم شده است، در کمال آرامش در ادامه سخنان خود به اهمیت آزادی بیان اشاره کرد و با محکومیت تبعیض نژادی و یهود ستیزی خواهان توجه ویژه به موضوع اسلام هراسی شد. جواد ظریف با انتقاد از آنچه وی «دموکراسی غربی» خواند، شرایط موجود در اروپا و بخصوص سوریه و عراق را نقد کرد . وی وی با چشم پوشی بر سیاست های نادرست جمهوری اسلامی در عراق که به مالکی نخست وزیر وقت عراق دیکته می کرد و باعث شد تا جنگ شیعه و سنی در این کشور تشدید شود و از سویی دیگر جریان سنی افراطی به حمایت از داعش برخیزد، گفت: عاملان رویدادهای خاورمیانه نسل دوم شهروندان کشورهای اروپایی هستند و خاطر نشان کرد، کسانی که عضو گروه های تروریستی هستند و در این راستا سر انسان ها را قطع می کنند از جمله از کسانی هستند که زبان کشورهای اروپایی را با لهجه بومی آن کشور صحبت می کنند. وی همچنین اصلی ترین چالش سازمان ملل را گسترش و نفوذ نیروهای داعش در منطقه دانست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدواراست تغییر نظام حقوق بشر با تغییر ساختار خلع سلاح جهانی و تغییر الگوی فکری با امنیت رو به جلو و پیشرفت قرار بگیرد . وی با تکرار مواضع چند ده سال گذشته وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد: ما باید ذهنیت طرد کننده دوران جنگ سرد را کنار بگذاریم و صادقانه این اصل را بپذیریم که همه انسان ها برابر هستند. همچنین باید درک کنیم که همه (انواع) حقوق بشر شایستگی احترام و ترویج به شکل متوازن را دارد. یکی از مواردی که حاضران در نشست نسبت به مواضع جمهوری اسلامی عنوان کردند امنیتی دانستن موضوع حقوق بشر از نظر مسئولان جمهوری اسلامی و همچنین سیاست پیشگی آنان در این خصوص بود. وزیر امورخارجه ی جمهوری اسلامی ایران نیز در صحبت های خود خواهان رویکرد حقوق بشری و حذف نگاه امنیتی و سیاسی شد و گفت : «آقای رئیس! اطمینان دارم که ما می توانیم رو به جلو حرکت کنیم و با کنار گذاشتن تمایل خود برای بهره برداری سیاسی نه فقط از روی انجام وظیفه، بلکه به خاطر ضرورت اجتناب ناپذیر برای همکاری، دستاوردهای بیشتری داشته باشیم» جواد ظریف از جمله به لزوم خاتمه خشونت علیه مردم فلسطین اشاره کرد و رسیدن به نتایج مثبت را در گرو همکاری های موفق و چندجانبه دانست.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search