شعله زمینی: جنایات در کهریزک می تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود

اسناد حقوق بشرشعله زمینی: جنایات در کهریزک می تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود

شعله زمینی: جنایات در کهریزک می تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود

موضع گیری سودویند در مورد مهمترین موارد نقض حقوق بشر – اجلاس 23

شعله زمینی: جنایات در کهریزک می تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود

چهار شنبه ۱۹ تير ۱۳۹۲ – ۱۰ ژوييه ۲۰۱۳

موضع گیری سودویند در قبال گزارش خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر در آغاز اجلاس 23 شورای حقوق بشر

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search