سیمین فهندژ در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

اسناد حقوق بشرسیمین فهندژ در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

سیمین فهندژ در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

سیمین فهندژ در نشست جانبی 22 مین اجلاس شورای حقوق بشر

شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۱ – ۱۶ مارس ۲۰۱۳

سخنرانی خانم سیمین فهندژ در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون ” وضعیت بهاییان در ایران ” , به تدارک سازمان غیر دولتی سودویند , 14 مارچ 2013

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search