سخنرانی در مورد ایران، ۲۰ مارس ۲۰۱۳

اسناد حقوق بشرسخنرانی در مورد ایران، ۲۰ مارس ۲۰۱۳

سخنرانی در مورد ایران، ۲۰ مارس ۲۰۱۳

بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر

سخنرانی در مورد ایران، ۲۰ مارس ۲۰۱۳

موضعگیری سودویند در مورد گزارش سالانه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل

موضعگیری سودویند در مورد گزارش سالانه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و دبیر کل سازمان ملل

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search