سخنرانی اقای محمد صادقی در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل , انتخابات آزاد و تعهدات بین المللی ایران

اسناد حقوق بشرسخنرانی اقای محمد صادقی در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل , انتخابات آزاد و تعهدات بین المللی ایران

سخنرانی اقای محمد صادقی در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل , انتخابات آزاد و تعهدات بین المللی ایران

سخنرانی اقای محمد صادقی در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل , انتخابات آزاد و تعهدات بین المللی ایران

جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۹۱ – ۰۱ مارس ۲۰۱۳

سخنرانی اقای محمد صادقی در بیست و دومین نشست حقوق بشر سازمان ملل , انتخابات آزاد و تعهدات بین المللی ایران , به تدارک کارزار حقوق بشر , سودویند

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search