سخنرانی آقای منوچهر لرستانی در رویداد جانبی حقوق بشر و گروههای اتنیک در ایران

اسناد حقوق بشرسخنرانی آقای منوچهر لرستانی در رویداد جانبی حقوق بشر و گروههای اتنیک در ایران

سخنرانی آقای منوچهر لرستانی در رویداد جانبی حقوق بشر و گروههای اتنیک در ایران

سخنرانی آقای منوچهر لرستانی در رویداد جانبی حقوق بشر و گروههای اتنیک در ایران

سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۱ – ۲۲ ژانويه ۲۰۱۳

آقای منوچهر لرستانی در این سخنرانی به تشریح نقض حقوق هم وطنان کرد کشورمان پرداختند.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search