سخنرانی آقای علی حسین مرمزی در رویداد جانبی حقوق بشر و گروههای اتنیک در ایران

اسناد حقوق بشرسخنرانی آقای علی حسین مرمزی در رویداد جانبی حقوق بشر و گروههای اتنیک در ایران

سخنرانی آقای علی حسین مرمزی در رویداد جانبی حقوق بشر و گروههای اتنیک در ایران

سخنرانی آقای علی حسین مرمزی در رویداد جانبی حقوق بشر و گروههای اتنیک در ایران

سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۱ – ۲۲ ژانويه ۲۰۱۳

آقای علی حسین مرمزی در رویداد جانبی حقوق بشر و گروههای قومی در ایران , با عنوان ” محیط زیست در استان خوزستان”به زبان انگلیسی سخنرانی کردند .

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search