“زنان و ال جی بی تی”، موضوع رویداد موازی سودویند در ژنو

اسناد حقوق بشر“زنان و ال جی بی تی”، موضوع رویداد موازی سودویند در ژنو

“زنان و ال جی بی تی”، موضوع رویداد موازی سودویند در ژنو

بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر

“زنان و ال جی بی تی”، موضوع رویداد موازی سودویند در ژنو

پنجشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۲ – ۰۶ مارس ۲۰۱۴

پنج شنبه ۶ مارس ٢٠١۴ (١۵ اسفند ۹٢)، در جريان بيست و پنجمين اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، اولين رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار خواهد شد. سازمان غيردولتى و اتريشى سودويند، در همکارى با همراهان ايرانى خود، از سال ٢٠١٠ در شوراى حقوق بشر از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاس هاى موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران فعال ميباشد. برنامه سخنرانان اولين رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، که از ساعت ١۵ اين روز با موضوع “زنان و ال جی بی تی در جمهورى اسلامى ايران”، طبق شرح زير ميباشد: فرید حائرى نژاد با موضوع “نگاهى کوتاه به وضعيت همجنسگرايان در ايران / پسران و دختران ناخواسته ايران” شورا مکارمى با موضوع “زندان و مادران در ايران” مائده قادرى با موضوع “تبعيض هاى قانونى عليه زنان” عذرا آذرى با موضوع “وضعيت دانشجويان دختر”

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search