دومين پروتکل اختيارى ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى به منظور الغاى مجازات مرگ

اسناد حقوق بشردومين پروتکل اختيارى ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى به منظور الغاى مجازات مرگ

دومين پروتکل اختيارى ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى به منظور الغاى مجازات مرگ

دومين پروتکل اختيارى ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى به منظور الغاى مجازات مرگ مصوبه ١٥ دسامبر ١٩٨٩ / قطعنامه ٤٤/١٢٨ مجمع عمومى ترجمه: ن. نوريزاده کشورهاى عضو اين پروتکل با اعتماد به اينکه الغاى مجازات مرگ به ازدياد منزلت و ارزش انسان کمک ميکند و استمرار توسعه حقوق بشر است، با يادآورى به ماده ٣ اعلاميه جهانى حقوق بشر، مصوبه ١٠ دسامبر ١٩٤٨ و ماده ٦ ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى مصوبه ١٦ دسامبر ١٩٦٦ با توجه به ماده ٦ ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى راجع به مطلوبيت و اعتقاد راسخ نسبت به الغاء مجازات مرگ، با اعتقاد به اينکه هر اقدامى در لغو مجازات مرگ بمثابه استمرار در بهره مند شدن از حق زندگى است، با آرزو به پذيرش يک تعهد بين المللى جهت منسوخ کردن مجازات مرگ، بدين وسيله (کشورهاى عضو اين پروتکل) موارد ذيل را پذيرفته اند: ماده يکم ١- هيچ فردى در قلمرو قضاوت کشورهاى عضو اين پروتکل اعدام نخواهد شد. ٢- هر کشور عضو، تمام اقدامات لازم را درجهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائى خود، بعمل خواهد آورد. ماده دوم ١- هيچ حق شرطى براى اين پروتکل قابل پذيرش نمى باشد، مگرآنکه حق شرط در زمان تصويب يا ملحق شدن و در جهت درخواست مجازات اعدام در زمان جنگ صورت گرفته باشد . (اين درخواست) مطابق يک معاهده ميباشد و براى جرائم بسيار مهمى که طبيعت جنگ در خلال مدت جنگ اقتضا ميکند. ٢- کشور عضو حق شرط گذارنده در زمان تصويب يا ملحق شدن (مى پذيرد که) قوانين مربوط و قابل اجراى مجلس قانونگذارى ملى خود را در زمان جنگ به دبير کل سازمان ملل ابلاغ کند. ٣- کشور عضو حق شرط گذارنده، دبير کل سازمان ملل را (از تاريخ) شروع يا خاتمه کشورى که (قوانين اين حق شرط) در قلمرو آن قابل اجرا است، مطلع خواهد کرد. ماده سوم کشورهاى عضو اين پروتکل گزارشاتى که آنها در کميته حقوق بشر در ارتباط با ماده ٤٠ ميثاق ارائه کرده اند و اقداماتى را که در جهت به اجرا درآمدن پروتکل حاضر به تصويب رسانده اند را متضمن خواهند بود. ماده چهارم قوانين اين پروتکل براى کشورهاى عضو ميثاق که بنا بر ماده ٤١ صلاحيت کميته حقوق بشر را نسبت به دريافت و رسيدگى کردن شکايات کشور عضوى که مدعى است ديگر کشور عضو، تعهدات خود را انجام نمى دهد، تمديد خواهد شد (به قوت خود باقى مى باشد) مگر آنکه کشور عضو مربوط در زمان تصويب يا الحاق بيانيه اى در جهت مخالفت، امضاء کرده باشد. ماده پنجم قوانين اين پروتکل براى کشورهاى عضو اولين پروتکل اختيارى ميثاق بين المللى حقوق سياسى و مدنى مصوبه ١٦ دسامبر ١٩٦٦، که صلاحيت کميته حقوق بشر را نسبت به دريافت و رسيدگى کردن شکايات افراد تابع در قلمرو قضائى خود (پذيرفته اند) تمديد خواهد شد. (به قوت خود باقى مى باشد) مگر آنکه کشور عضو مربوطه در زمان تصويب يا الحاق بيانيه اى را در جهت مخالفت، به امضاء رسانده باشد. ماده ششم ١- قوانين اين پروتکل بمثابه قوانين ضميمه اى ميثاق (حقوق سياسى، مدنى) اعمال خواهد شد. ٢- بدون تبعيض يا امکان حق شرطى بنا بر ماده ٢ اين پروتکل، حق تضمين در ماده يکم بند يکم پروتکل حاضر، تابع هيچ (وضعيت) اضطرارى بر طبق ماده ٤ ميثاق نخواهد بود. ماده هفتم ١- اين پروتکل براى امضاء هر کشورى که ميثاق (حقوق سياسى، مدنى) را امضاء کرده است، مفتوح مى باشد. ٢- اين پروتکل تابع به تصويب هر کشورى است که ميثاق (حقوق سياسى، مدنى) را تصويب کرده و يا به آن پيوسته است. اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل سپرده خواهد شد. ٣- اين پروتکل براى پيوستن هر کشورى که ميثاق (حقوق سياسى، مدنى) را تصويب کرده است و يا به آن پيوسته است، مفتوح خواهد بود. ٤- الحاق، بوسيله سپرده سند الحاقيه نزد دبير کل سازمان ملل متحد به اجرا درخواهد آمد. ٥- دبير کل سازمان ملل، سپرده هاى هر سند تصويبى يا الحاقيه اى را به اطلاع تمام کشورهائى که اين پروتکل را امضاء کرده اند و يا به آن پيوسته اند، خواهد رساند. ماده هشتم ١- اين پروتکل پس از ٣ ماه از تاريخ سپرده شدن دهمين سند تصويب يا الحاقيه نزد دبير کل سازمان ملل متحد، قدرت اجرائى پيدا خواهد کرد. ٢- براى کشورى که اين پروتکل را بعد از سپرده شدن دهمين سند تصويب يا الحاقيه، آنرا تصويب کند و يا به آن ملحق شود، پس از ٣ ماه از تاريخ سپردن سند تصويب يا الحاقيه خود، قدرت اجرائى پيدا خواهد کرد. ماده نهم قوانين پروتکل حاضر به تمام کشورهاى فدرال بدون محدوديت و استثناء جارى ميباشد. ماده دهم دبير کل سازمان ملل مراتب ويژه زير را به تمام کشورهاى بنا بر ماده ٤٨ بند ١ ميثاق، اطلاع خواهد داد. الف: حق شرطها، شکايات و تذکرات طبق ماده ٢ اين پروتکل ب: بيانيه هاى صادر شده طبق ماده ٤ يا ٥ اين پروتکل ج: امضاء ها، مصوبه ها و الحاقيه ها طبق ماده ٧ اين پروتکل د: تاريخ قدرت اجرائى پيدا کردن اين پروتکل طبق متعلقات ماده ٨ ماده يازدهم ١- متن عربى، چينى، انگليسى، فرانسه، روسى و اسپانيائى اين پروتکل از اعتبار مساوى برخوردار است و در بايگانى سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد. ٢- دبير کل سازمان ملل، رونوشت هاى تائيد شده اين پروتکل را به تمام کشورهاى عضو، طبق ماده ٤٨ ميثاق، ارسال خواهد داشت. برگرفته از تارنمای مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران

Type at least 1 character to search