در گفتگو با حسن نايب هاشم مطرح شد:”همه حقوق بشر براى همه در ايران”

اسناد حقوق بشردر گفتگو با حسن نايب هاشم مطرح شد:”همه حقوق بشر براى همه در ايران”

در گفتگو با حسن نايب هاشم مطرح شد:”همه حقوق بشر براى همه در ايران”

در گفتگو با حسن نايب هاشم مطرح شد:”همه حقوق بشر براى همه در ايران”

دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۲ – ۰۳ فوريه ۲۰۱۴

گفتگوى مهدى نخل احمدى با حسن نايب هاشم، در خصوص نحوه شکل گيرى پروژه “همه حقوق بشر براى همه در ايران”، از طریق ويدئوى زير تقدیم می شود:

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search