خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران

اسناد حقوق بشرخشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران

خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران

برنامه چهارم رویداد جانبی سودویند در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر

خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران

دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۳۹۳ – ۱۶ ژوين ۲۰۱۴

دوشنبه ١۶ ژوئن ٢٠١۴ (۲۶ خرداد ۱۳۹۳) در جريان بيست و ششمین اجلاس شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، چهارمین رويداد جانبى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، به تدارک سازمان غير دولتى سودويند برگزار خواهد شد. سازمان غيردولتى و اتريشى سودويند، در همکارى با همراهان ايرانى خود، از سال ٢٠١٠ در شوراى حقوق بشر از طريق تنظيم موضع گيرى ها و تدارک اجلاس هاى موازى در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران فعال ميباشد. برنامه سخنرانان چهارمین رويداد موازى کارزار افشاى نقض حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در جريان اجلاس جارى در شهر ژنو، که از ساعت ١۶ اين روز با موضوع “خشونت علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران”، به شرح زير مي باشد: شعله زمینی با موضوع “کمبود اگاهی از ناقص سازی جنسی (ختنه) زنان در جمهوری اسلام ایران” روحینه شفیعی با موضوع “زنان و تغییرات در نهاد خانواده در جمهوری اسلامی ایران” مهناز قزللو با موضوع “ال جی بی تی در ايران”

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search