حمله فزاینده به حقوق بشر در سطح جهان

اسناد حقوق بشرحمله فزاینده به حقوق بشر در سطح جهان

حمله فزاینده به حقوق بشر در سطح جهان

هشدار گزارش گران و متخصصان مستقل حقوق بشر در سازمان ملل

حمله فزاینده به حقوق بشر در سطح جهان

درخواست بزرگترین نهاد متخصصان مستقل حقوق بشر سازمان ملل در ژنو

دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ – ۲۶ دسامبر ۲۰۱۶

بزرگترین نهاد متخصصان مستقل در سیستم حقوق بشر سازمان ملل جمعه ۹ دسامبر در ژنو از همه دولت ها در اقصی نقاط جهان خواست که برای احقاق حقوق بشر به پا خیزند. بزرگ ترین دستاورد جامعه جهانی پس از پایان جنگ جهانی دوم ساختن سیستمی مبتنی بر ارزش های انسانی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر است که ۶۸ سال پیش به تصویب رسید. از آن زمان، گام های بزرگی برای بوجود آوردن استانداردهای جهانی برداشته شد، تشویق برای وارد کردن این استانداردها در سطح ملی به شکل وسیعی انجام گردید و حمایت از حقوق گروه ها و افرادی که در جامعه خودشان تحت فشار هستند به شکل موثری انجام شد. ولی امروز، باد مخالف در مناطق وسیعی از دنیا می وزد و ایده حقوق بشر در معرض حملات گسترده ای قرار دارد. حرکت های پوپولیستی با استفاده از ناسیونالیزم و سنت گرایی مشغول توجیه رفتارهای نژادپرستانه، بیگانه ستیزی، برتری طلبی جنسیتی ، همجنسگراستیز و دیگر اشکال تبعیض خشن با سوءاستفاده از مشکلات اوضاع اقتصادی فعلی با شدت پا به عرصه ظهور گذاشته است. سخنان نفرت پراکن با هدف تحریک به خشونت، نفرت و تبعیض به طور چشم گیری افزایش داشته و به همین شکل خشونت علیه زنان، کودکان، گروه های اتنیک، مذهبی و یا با عقایدی دیگر، افراد با ناتوانایی ها، اقلیت های جنسی، مهاجرین و گروه های بسیار دیگری افزایش پیدا کرده است. نابرابری به شکل چشم گیری افزایش داشته و نهادهای دموکراتیک به طور سیستماتیک در حال نابودی هستند. روز به روز تعداد بیشتری از دولت ها به تکنولوژی های نفوذی بیشتری رو می آورند که به صورت سیستماتیک به نابودی استفاده از نظارت جمعی منجر شده و باعث تهدید طیف وسیعی از حقوق اساسی بشر می شود. در بسیاری از مناطق جهان این یورش به حقوق بشر با حمله به جنبش های حقوق بشری تقویت می شود. فضای باز برای جامعه مدنی، که بدون آن هیچ تحمل و تکریمی برای حقوق انسان ها باقی نمی ماند، توسط بسیاری از دولت ها به شکل موثر بسته شده است. معاهده های بین المللی، مانند اساسنامه دیوان کیفری بین المللی محکوم می شوند، بودجه های نهادهای حقوق بشری کاهش پیدا می کنند، حملات به انسجام سازوکارهای دیده بانی افزایش یافته و هر نوع همبستگی بین المللی به عنوان تهدید علیه منافع ملی رد می شود. ما به عنوان بزرگترین نهاد مستقل متخصصان حقوق بشر سازمان ملل از دولت ها می خواهیم که تصدیق کنند که دنیایی که منکر ارزش های حقوق اساسی بشر است، از استانداردهای تعیین شده عقب نشینی کند و نهادهای حقوق بشر بین المللی را کم ارزش بشمارد، دنیایی با امنیت کمتر، آسیب پذیرتر در مقابل درگیری های ویران گر و ناتوان از حفاظت حقوق تعداد کثیری از مردم که نگاه شان و یا عقایدشان با آنان که در قدرت هستند متفاوت است، خواهد بود. روز حقوق بشر ۲۰۱۶ مقطع مهمی است که در آن همه ما احتیاج داریم که بپاخیزیم و به حساب آییم، اگر که می خواهیم دستاوردهای عظیم ۶۸ سال گذشته را حفظ کرده و ارتقاء دهیم. لیست کامل امضا کنندگان این بیانیه در آدرس زیر قابل دستیابی است:

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/Listofmandates_mandate_holders.docx

print version     Home
                   

نظر شما؟

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search