حداقل قواعد معيار سازمان ملل متحد براى اجراى عدالت نوجوان (قواعد پكن) / قسمت دوم

اسناد حقوق بشرحداقل قواعد معيار سازمان ملل متحد براى اجراى عدالت نوجوان (قواعد پكن) / قسمت دوم

حداقل قواعد معيار سازمان ملل متحد براى اجراى عدالت نوجوان (قواعد پكن) / قسمت دوم

حداقل قواعد معيار سازمان ملل متحد براى اجراى عدالت نوجوان (قواعد پكن) / قسمت دوم مصوب مجمع عمومى طى قطعنامه شماره ٣٣/۴٠ مورخ ٢۹ نوامبر ١۹٨۵ تحقیق و پيگرد ١٠. تماس اوليه ١-١٠ به مجرد دستگيرى نوجوان (اعم از دختر يا پسر) والدين يا قيم وى بلافاصله از چنين دستگيرى مطلع خواهند شد. در صورت عدم اطلاع فورى بعدا والدين و قيم ظرف کوتاه ترين زمان ممکن مطلع ميشوند. ٢-١٠ قاضى يا هر مقام يا ارگان صالح ديگر موضوع خلاصى را بدون تاخير بررسى خواهد کرد. ٣-١٠ تماس ها ميان کارگزاران نيروى انتظامى و متخلف به نحوى صورت خواهد گرفت که موقعيت قانونى نوجوان محترم شمرده شده، رفاه وى ارتقا يافته و با توجه کامل به مقتضيات دعوى، از هرگونه صدمه به او خوددارى گردد. تفسير در اصل قاعده ١-١٠ در قاعده ۹٢ حداقل مقررات معيار براى رفتار با زندانيان درج است. موضوع خلاصى (قاعده ٢-١٠) توسط قاضى يا مسئول صالح ديگر بدون تاخير بررسى خواهد شد. مقام اخيرالذکر موضوع را به هر شخص يا نهاد با درک موسع از واژه از جمله هيئت هاى جامعه يا مقامات پليس داراى اختيار خلاصى شخص دستگير شده ارجاع مى دهد. (همچنين ر.ک به ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى ماده ۹ بند ٣). قاعده ٣-١٠ به برخى از وجوه اساسى نظامنامه رفتار از سوى پليس و ساير ماموران نيروى انتظامى در موارد جرم نوجوان مى پردازد. مسلما “اجتناب از صدمه” عبارتى انعطاف پذير است و شمارى از اشکال تعامل ممکن (براى مثال استفاده از لحن تند) خشونت جسمى يا در معرض محيط قرار گرفتن را در بر مى گيرد. مشارکت در فرايندهاى عدالت نوجوان خود مى تواند براى نجوان آزاردهنده باشد. واژه “اجتناب از صدمه” بايد به طور موسع تفسير گردد. از اين رو ممکن است در وهله نخست کمترين صدمه به نوجوانان يا هرگونه صدمه اضافى يا ناموجه اعمال شود. اين امر به خصوص در برخورد اوليه با کرگزاران نيروى انتظامى داراى اهميت است که عميقا بر نگرش نوجوان در هر کشور يا جامعه اثر مى گذارد. گذشته از اين، کاميابى دخالت بيشتر وسيعا به چنين رفتارهاى اوليه بستگى دارد. دلسوزى و قاطعيت مهربانانه در اين شرايط بسيار هم هستند. ١١. تغيير مسير رسيدگى ١-١١ در برخورد با متخلفين جوان مقام صالح در صورت اقتضا بدون توسل به محاکمه رسمى آن طور که در قاعده ١-١۴ اشاره شده، موضوع را مدنظر قرار خواهد داد. ٢-١١ پليس و ساير کارگزاران مسئول پيگرد که با موارد نوجوانان سر و کار دارند بايد قادر باشند با صلاحديد خود و بدون توسل به جلسات رسيدگى رسمى و طبق ضوابط پيش بينى شده در نظام حقوقى مربوط و همچنين طبق اصول مندرج در اين قواعد چنين مواردى را تعيين تکليف کنند. ٣-١١ هرگونه تغيير مسير رسيدگى که ارجاع به جامعه يا ساير نهادها را در برگيرد مستلزم رضايت نوجوانان يا والدين يا قيم وى خواهد بود مشروط بر اينکه تصميم براى ارجاع به مجرد درخواست مشمول بازنگرى از سوى مقام صالح باشد. ۴-١١ به منظور تسهيل تعيين تکليف از روى صلاحديد موارد نوجوان، تلاش هايى براى پيش بينى برنامه هاى جامعه مانند نظارت موقت و راهنمايى اعاده وضعيت، جبران خسارات قربانيان به عمل مى آيد. تفسير تغيير مسير رسيدگى يعنى صرف نظر از فرايند کيفرى و تغيير مسير مکرر به طرف پشتيبانى جامعه چيزى است مرسوم و متداول که به طور رسمى يا غير رسمى در خيلى از نظام هاى حقوقى صورت مى گيرد. اين رويه از آثار منفى رسيدگى پى در پى در اجراى عدالت نوجوان ( براى مثال داغ ننگ/ محروميت و محکوميت) پيشگيرى مى کند. در خيلى موارد عدم دخالت بهترين پاسخ خواهد بود. از اين رو در مورد تخلف غير جدى که خانواده، مدرسه يا ساير نهادهاى کنترل اجتماعى غيررسمى قبلا واکنش نشان داده اند يا احتمال واکنش دارند، مناسب و سازنده است. همانطور که در قاعده ٢-١١ بيان گرديد تغيير مسير ممکن است در هر نقطه از تصميم گيرى توسط پليس مسئول پيگرد يا ساير کارگزاران مانند دادگاهها ديوان ها، هيئت ها يا شوراها صورت گرفته و طبق قواعد و خط مشى هاى نظام هاى مربوطه و در راستاى قواعد حاضر توسط يک مقام يا چندين و يا کليه مقامات اعمال گردد. لزوما ضرورتى ندارد که به موارد کوچک محدود گردد، و از اين رو ايجاد تغيير ابزارى مهم است. قاعده ٣-١١ بر اهميت ضرورت رضايت متخلف جوان (يا والدين يا قيم) به قرارهاى تغيير مسير رسيدگى توصيه شده تاکيد مى گذارد. (تغيير به خدمات جامعه بدون چنين رضايتى متناقض با کنوانسيون لغو کار اجبارى خواهد بود.) با اين وجود، اين رضايت نبايد بدون چالش باقى بماند که ممکن است بعضى وقت ها به قيمت نوميدى صرف نوجوان تمام شود. قاعده تاکيد مى کند که مراقبت بايد براى به حداقل رساندن بالقوه اجبار و ارعاب در تمام سطوح در فرايند تغيير صورت بگيرد. نوجوانان نبايد احساس فشار کنند (براى مثال به منظور اجتناب از حضور دادگاه) يا براى رضايت دادن به برنامه هاى تغيير تحت فشار باشند. از اين رو، جانبدارى شده است که تمهيدى براى ارزيابى عينى مناسب بودن تعيين تکليف به عمل آيد که در آن متخلفين جوان از طريق مقامى صالح به مجرد درخواست دخيل باشند. “مقام صالح” ممکن است متفاوت از آنچه باشد که در قاعده ١۴ اشاره شد. قاعده ۴-١١ تمهيد بديل هاى علمى در قبال فرايند عدالت نوجوان به شکل تغيير جامعه محور را توصيه مى کند. برنامه هايى که حل و فصل جبران خسارت براى قربانى را در بر مى گيرد يا آنهايى که در پى اجتناب از تعارض با قانون از طريق نظارت موقت و راهنمايى هستند، به خصوص توصيه مى شنود. ماهيت موارد فردى حتى وقتى تخلفات جدى ارتکاب يافته اند ( براى مثال اولين تخلف عملى که تحت فشار ارتکاب يافته اند) تغيير را مقتضى مى سازد. ١٢. تخصص براى پليس ١-١٢ افسران پليس که مرتبا و منحصرا با نوجوانان سروکار دارند يا مقدمتا در پيشگيرى از جرم نوجوان دخالت دارند به منظور اجراى وظايف خود به نحو احسن بايد به طور خاص تعليم و آموزش ديده باشند. در شهرهاى بزرگ، واحدهاى پليس ويژه براى اين منظور بايد ايجاد شوند. تفسير قاعده ١٢ توجه را به نياز براى آموزش تخصصى براى کليه مسئولان نيروى انتظامى دخيل در اجراى عدالت نوجوان جلب مى کند. از آنجايى که پليس اولين نقطه تماس با نظام عدالت نوجوان است بسيار اهميت دارد که به نحوى مطلع و مناسب عمل کند. در حالى که رابطه بين شهرنشينى و جرم آشکارا پيچيده است افزايش جرم نوجوان با رشد شهرهاى بزرگ به ويژه با رشد سريع و بى برنامه همراه بوده است. از اين رو، وجود واحدهاى پليس تخصصى نه تنها به نفع اجراى اصول مشخص مندرج در سند حاضر است (مانند قاعده ۶-١ بلکه بيشتر عموما براى بهبود پيشگيرى و کنترل جرم نوجوان و رسيدگى به متخلفين نوجوان بسيار ضرورى خواهند بود. ١٣. بازداشت در انتظار محاکمه ١-١٣ بازداشت در انتظار محاکمه تنها بايد به عنوان تدبيرى از آخرين توسل و براى کوتاه ترين مدت ممکن به کار گرفته شود. ٢-١٣ بازداشت در انتظار محاکمه بايد با تدابير بديل مانند نظارت نزديک، مراقبت شديد يا سپردن به خانواده يا در يک مرکز آموزشى يا منزل جايگزين شود. ٣-١٣ نوجوانان تحت بازداشت در انتظار محاکمه بايد داراى کليه حقوق و ضمانت هاى مندرج در حداقل قواعد براى رفتار با زندانيان مصوب سازمان ملل متحد باشند. ۴-١٣ نوجوانان تحت بازداشت در انتظار محاکمه بايد مجزا با بزرگسالان نگهدارى شوند و بايد در نهادى جدا با در فضايى جدا در محل نگهدارى بزرگسالان، مجزا نگهدارى شوند. ۵-١٣ نوجوانان در بازداشت از مراقبت، حمايت، کمک اجتماعى فردى لازم، آموزش، آموزش حرفه اى، حمايت روانى-اجتماعى، مراقبت پزشکى و جسمى که ممکن است با توجه به سن، جنسيت و شخصيت شان احتياج داشته باشند، برخوردار خواهند بود. تفسير خطر “آلودگى کيفری” نوجوانان در بازداشت در انتظار محاکمه را نبايد دست کم گرفت. بنابراين، اهميت دارد تاکيد شود که تدابير بديل ضرورى است. با چنين کارى قاعده ١-١٣ ابتکار تازه و نوآورانه را تشويق مى کند تا از چنين بازداشت به نفع رفاه نوجوان اجتناب گردد. نوجوانان تحت بازداشت در انتظار محاکمه بايد از کليه حقوق و ضمانتهاى مندرج در حداقل قواعد معيار براى رفتار با زندانيان و ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى به ويژه ماده ۹ و ١٠ بندهاى ٢ (ب) و ٣ برخوردار باشند. قاعده ۴-١٣ دولتهاى عضو را اگر بخواهند تدابيرى را عليه تاثيرات منفى متخلفين بزرگسال اتخاذ نمايند که به اندازه تدابير موثر در اين قاعده باشد مانع نخواهد شد. اشکال متفاوتى از کمک ممکن است ضرورى گردد تا طيف وسيعى از نيازهاى ويژه بازداشتى هاى جوان برشمرده شده در ذيل براى رسيدگى مورد توجه قرار گيرند. ( براى مثال زنان يا مردان معتادان مواد مخدر، معتادان مشروبات الکلى، نوجوانان بيمار ذهنى، براى مثال اشخاص جوان مبتلا به لطمات روحى ناشى از دستگيرى و غيره). خصوصيات روانى و جسمى مختلف بازداشتى هاى نوجوان مستلزم اقداماتى براى طبقه بندى آنان است تا آنهايى که به طور جدا در انتظار محاکمه به سر مى برند سعى شود از قربانى شدن آنان اجتناب و کمک مناسب ترى به آنان ارائه گردد. ششمين کنگره سازمان ملل متحد درباره پيشگيرى از جرم و رفتار با متخلفين در قطعنامه شماره ۴ خود درباره معيارهاى عدالت نوجوان مشخص کرد که اين قواعد بايد منعکس کننده اصل اساسى باشد که بازداشت قبل از محاکمه بايد به عنوان آخرين توسل مورد استفاده قرار گيرد. و اينکه هيچ صغيرى در جايى نگهدارى نشود که در قبال تاثيرات منفى بازداشتى هاى بزرگسال آسيب پذير بوده و همواره نيازهاى ويژه آنها نسبت به مرحله رشد آنان مدنظر قرار گيرد. برگرفته از تارنماى مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران

Type at least 1 character to search