جمهوری اسلامی ایران؛<br /> تشدید سیاست نفرت پراکنی علیه دگراندیشان <br />

اسناد حقوق بشرجمهوری اسلامی ایران؛
تشدید سیاست نفرت پراکنی علیه دگراندیشان

جمهوری اسلامی ایران؛
تشدید سیاست نفرت پراکنی علیه دگراندیشان

موضع گیری سودویند در سی و پنجمین نشست اجلاس جهانی شورای حقوق بشر

جمهوری اسلامی ایران؛ تشدید سیاست نفرت پراکنی علیه دگراندیشان

ابراز نگرانی از نفرت پراکنی علیه محمد علی طاهری و هوادارانش

جمعه ۶ مرداد ۱۳۹۶ – ۲۸ ژوييه ۲۰۱۷

شعله زمینی به نمایندگی سودویند و تشکل “همه حقوق بشر برای همه در ایران” در سی و پنجمین نشست اجلاس جهانی شورای حقوق بشر در شهر ژنو، با موضع گیری در رابطه با سیاست نفرت پراکنی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و نسبت به شعارها و واکنش ها پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: “سخنان تنفرزا بر مبنای افکار نفرت پراکنانه شکل می گیرند و می توانند به جرایم ناشی از تنفر منتهی شوند، بعد از هر سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی ایران برای گروه هایی از مردم، شعارهایی مرسوم توسط شرکت کنندگان در آن سخنرانی بیان می شوند. این شعارها مرگ بر برخی کشورها و مرگ بر گروه هایی از مردم هستند، یکی از این گروه ها کفار هستند، بنابه تعریف خامنه ای کفار مردمی هستند که به خدا اعتقاد ندارند و یا به کتاب آسمانی تعلق ندارند. شعله زمینی پس از ابراز خوشحالی از تغییر حکم اعدام محمد علی طاهری به جرم ارتداد، با اشاره به پخش و تکرار فیلم مستندی در تلویزیون دولتی ایران که در آن اعدام طاهری درخواست شده و از کلمه حلقه شیطان به جای نام حلقه کیهان استفاده گردیده، نگرانی خود را از ادامه سخنان نفرت پراکنانه علیه طاهری و هوادارانش اعلام و هم چنین نگرانی خود را از محاکمه دوباره محمد علی طاهری به همان جرمی که در سال 2015 از آن تبرئه شده بود، ابراز کرد. نماینده سودویند و “تشکل همه حقوق بشر برای همه در ایران” در نهایت با ابراز نگرانی از سیاست نفرت پراکنی توسط حکومت اسلامی ایران، از جامعه جهانی خواست تا این مسئله مهم را در نظر بگیرند. متن کامل سخنرانس شعله زمینی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو به شرح زیر تقدیم شما می شود:

print version     Home
                   

نظر شما؟

2017 © All human rights for all in Iran

Type at least 1 character to search