تضاد ساختاری جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر

اسناد حقوق بشرتضاد ساختاری جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر

تضاد ساختاری جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر

رویداد موازی سودویند در بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر

تضاد ساختاری جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر

چهار شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۳ – ۱۱ ژوين ۲۰۱۴

سه شنبه ١٠ ژوئن ٢٠١۴ (۲۰ خرداد ۱۳۹۳)، اولین رویداد موازی سودویند در حاشیه بیست و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با موضوع “آزادی بیان، تشکل و تجمع در جمهوری اسلامی ایران” برگزار شد. محمد کسایی زاده، استاد دانشگاه در ایران، پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی ایران، از پایه گذاران انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که 25 سال سابقه روزنامه نگاری را در پرونده دارد، سخنران بعدی این نشست بود که به موضوع “تضاد ساختاری جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر”، تمرکز داشت. سخنرانی محمد کسایی زاده، در بیست و ششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، را ببینید.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search