بازداشت سه عضو “کمیته هماهنگی” برای اجرای حکم

اسناد حقوق بشربازداشت سه عضو “کمیته هماهنگی” برای اجرای حکم

بازداشت سه عضو “کمیته هماهنگی” برای اجرای حکم

تداوم سرکوب سيستماتيک تشکلهاى کارگرى

بازداشت سه عضو “کمیته هماهنگی” برای اجرای حکم

چهار شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ – ۰۵ فوريه ۲۰۱۴

روز دوشنبه ۹٢/١١/١۴، يوسف آبخرابات، واحد سيده و محمد مولانايى، سه عضو کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکل هاى کارگرى، پس از مراجعه به اجراى احکام دادگاه شهرستان مهاباد بازداشت و روانه زندان مرکزى اين شهرستان شدند. “عضويت و شركت در جلسات عمومى کميته‌ هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکل‌هاى کارگرى در شهرهاى سنندج و کرج” و “برگزارى مراسم اول ماه مه” روز جهانى کارگر، از اتهامات اين سه فعال کارگرى، در دادگاه انقلاب مهاباد بوده است. اين سه عضو کميته هماهنگى در مهاباد، پيش از اين در دى ١٣۹١، به مدت يک ماه در اداره اطلاعات مهاباد بازداشت و سپس به زندان مرکزى مهاباد منتقل شده بودند. ۵١ روز پس از بازداشت اوليه، محمد مولانايى و يوسف آبخرابات با قرار وثيقه ٢۵ ميليون تومانى و واحد سيده با قرار وثيقه ۴٠ ميليون تومانى از زندان آزاد شدند. ١٨ شهريور ۹٢، شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد راى به ٢ سال حبس تعزيرى براى هر کدام از ايشان را صادر کرد. اين احکام در شعبه ١٠ دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربى براى محمد مولانايى، با توجه به کهولت سن وى که ۷۶ سال سن دارد، به يکسال حبس تعزيرى کاهش يافت ولى احکام واحد سيده و يوسف آب خرابات را عينا تائيد شد. ١۴بهمن ۹٢ کارگران محکوم شده جهت سپرى کردن احکام ناعادلانه به اجراى احکام دادگاه مهاباد خود را معرفى کردند که در نتيجه آنان را بازداشت و به زندان مرکزى مهاباد منتقل کردند. سرکوب سيستماتيک تشکلهاى کارگرى و حبسهاى فراقانونى آنها، از جمله موارد نقض حقوق اقتصادى، اجتماعى شهروندان و به ويژه طبقه کارگر، در جمهورى اسلامى ايران محسوب می شود. “کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى”، از جمله تشکلهاى است که از بدو تاسيس با سرکوب شديد و احکام حبس اعضايش مواجه بوده است. ٢۶ خرداد ١٣۹١، ماموران امنيتى طى يک يورش، حدود ۶٠ تن از اعضاى کميته هماهنگى را در حين اولين جلسه مجمع عمومى در خانه اى در شهر کرج بازداشت کردند و از آن روز، به دفعات، احضار و بازداشت اعضاى اين کميته به اتهام ” عضويت در کميته هماهنگى براى کمک به ايجاد تشکلهاى مستقل کارگرى” و ” اقدام عليه امنيت ملى”، گزارش شده است.

گزارش سرکوب و حبس هاى فراقانونى اعضاى “کميته هماهنگى برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری در جمهوری اسلامی ایران ، طی سالهای ۹١-۹٢، را از اینجا دنبال کنید.

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search