الهه امانی،فعال حقوق بشر و برابری جنسیتی در تاریخ پانزدهم سپتامبر کارگاه آموزشی سودویند را با موضوع حل اختلافات برگزار کرد

اسناد حقوق بشرالهه امانی،فعال حقوق بشر و برابری جنسیتی در تاریخ پانزدهم سپتامبر کارگاه آموزشی سودویند را با موضوع حل اختلافات برگزار کرد

الهه امانی،فعال حقوق بشر و برابری جنسیتی در تاریخ پانزدهم سپتامبر کارگاه آموزشی سودویند را با موضوع حل اختلافات برگزار کرد

الهه امانی،فعال حقوق بشر و برابری جنسیتی در تاریخ پانزدهم سپتامبر کارگاه آموزشی سودویند را با موضوع حل اختلافات برگزار کرد

يکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۲ – ۰۱ سپتامبر ۲۰۱۳

الهه امانی، فعال حقوق بشر و برابری جنسیتی ،با علم و هنر حال اختلافات در سال ١٩٩٠ در دوره ی در دانشگاه فولرتون آشنا گشت و متعاقب ان دوره کامل حل اختلافات را در دانشکده حقوق دانشگاه پپرداین در سال ١٩٩١ به اتمام رساند . وی از سال ١٩٩١ عضو سازمان میانجیگران جنوب کالیفرنیا بوده و هم در زمینه نوشتاری و هم صحبت در کنفرانس های این سازمان در زمینه حل اختلافات که ریشه های فرهنگ و جنسیتی دارد بسیار فعال بوده است .ایشان یکی از میانجیگران در بین آفریقای تباران و مهاجرین کره ای باد از شورش عظیم و تکان دهنده ١٩٩٣ در لوس آنجلس بوده است در سال ٢٠٠٣ با هیات غیر دولتی سازمان های زنان در امریکا به افغانستان سفر کرد و هدف وی حل اختلافات در بین سازمان های غیر دولتی زنان افغانی بود .ایشان هر ترم دانشگاهی کارگاه های آموزشی برای دانشجویان و جامعه دانشگاهیان در زمینه همکاری های سالم و موثر در محیط دانشگاه و چگونگی برخورد سازنده در محیط کار و آموزشی بر گزار مینماید .ایشان از آغاز کار سازمان جهانی میانجیگران بدون مرز با این سازمان در لوس آنجلس همکاری داشته و هم اکنون مدیر انستیتوی آموزشی این سازمان در زمنیه حل اختلافات در سپتامبر ٢٠١٣ در ترکیه میباشد . وی هم اکنون در بخش مدیریت دانشگاه ایالتی کالیفرنیا ، فولرتون مشغول به کار میباشد.ایشان در تاریخ پانزدهم سپتامبر کلاس آموزشی سودویند را با موضوع حل اختلافات برگزار می‌کند

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search