اعلاميه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقليت هاى ملى يا قومى، دينى و زبانى

اسناد حقوق بشراعلاميه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقليت هاى ملى يا قومى، دينى و زبانى

اعلاميه مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اقليت هاى ملى يا قومى، دينى و زبانى

مصوب مجمع عمومى در قطعنامه ۴٧/ ١٣۵ مورخ ١٨ دسامبر ١٩٩٢ مجمع عمومى، با تاکيد بر اين که يكى از هدف هاى اساسى سازمان ملل متحد، همچنان که در منشور اعلام شده، ترويج و تشويق احترام به حقوق بشر و به آزادى هاى بنيادى براى همه، بدون تمايز از نظر نژاد، جنسيت، زبان يا دين است، با تكرار اعتقاد به حقوق بشر بنيادى، حيثيت و ارزش انسان، حقوق برابر مردان و زنان و ملت هاى بزرگ و کوچك، با آرزوى ترويج تحقق اصول ذکر شده در منشور، اعلاميه جهانى حقوق بشر، کنوانسيون پيشگيرى و مجازات جنايت نسل کشى، کنوانسيون بين المللى حذف تمامى اشكال تبعيض نژادى، کنوانسيون بين المللى حقوق سياسى و مدنى، کنوانسيون بين المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، اعلاميه حذف تمامى اشكال تعصب و تبعيض مبتنى بر دين يا عقيده، و کنوانسيون حقوق کودك، و ساير اسناد بین المللى مربوطه که در سطح جهانى يا منطقه اى به تصويب رسيده واسنادى که بين تك تك کشورهاى عضو سازمان ملل متحد منعقد شده، با الهام از مفاد ماده ٢٧ معاهده بين المللى حقوق سياسى و مدنى مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیت هاى قومى، د ينى و زبانى، با توجه به اين که ترويج و حمايت از حقوق افراد متعلق به اقلیت هاى ملى يا قومى، دينى و زبانى به ثبات سياسى و اجتماعى کشورهايى که در آنها زندگى مى کنند، مساعدت مى کند، با تاکيد بر اين که ترويج و تحقق مداوم حقوق افراد متعلق به اقليت هاى ملى يا قومى، دينى و زبانى، به عنوان بخشى لازم از توسعه جامعه به طور کلى و در چارچوبى دموکراتيك مبتنى بر حكومت قانون، به تقويت دوستى و همكارى بين مردمان و کشورها مساعدت خواهد کرد، با در نظر گرفتن اين که سازمان ملل متحد در رابطه با حمايت از اقليت ها نقشى مهم براى ايفا دارد، با توجه به اقداماتى که تاکنون در نظام ملل متحد انجام شده، به ويژه به وسيله کميسيون حقوق بشر، کميسيون فرعى پيشگيرى از تبعيض و حمايت از اقلیت ها و نهادهايى که به پيروى از معاهدات بين المللى حقوق بشر و ساير اسناد بين المللى مربوط به حقوق بشر در زمينه ترويج و حمايت از حقوق افراد متعلق به اقلیت هاى ملى يا قومى، دينى و زبانى تشكيل شده، با به حساب آوردن اقدامات مهمى که به وسيله سازمان هاى بين دولتى و غيردولتى در زمينه حمايت از اقلیتها و ترويج و پشتيبانى از حقوق افراد متعلق به اقليت هاى ملى يا قومى، دينى و زبانى انجام مى شود، با شناخت ضرورت تضمين اجراى حتى موثرتر اسناد بين المللى حقوق بشر با توجه به حقوق افراد متعلق به اقلیت هاى ملى يا قومى، دينى و زبانى، اين اعلاميه مربوط به حقوق افراد متعلق به اقلیتهاى ملى يا قومى، دينى و زبانى را اعلام مى کند: ماده ١ ١ کشورها بايد از موجوديت و هويت ملى يا قومى، فرهنگى، دينى و زبانى اقليت ها در سرزمين هاى خود حمايت و ايجاد شرايط را براى ارتقاى اين هويت تشويق کنند. ٢ کشورها بايد قوانين مناسب و تدابير ديگر براى نيل به اين هدف ها تصويب کنند. ماده ٢ ١ افراد متعلق به اقليت هاى ملى يا قومى، دينى و زبانى (که از اين پس به آنان به عنوان افراد متعلق به اقليت ها اشاره مى شو د) حق دارند در نهان و به طور علنى، آزادانه و بدون مداخله يا هر شكل از تبعيض، از فرهنگ خاص خود بهره مند و برخوردار شوند، دين خود را اعلام و به آن عمل کنند، و به زبان خاص خود سخن بگويند. ٢ افراد متعلق به اقليت ها حق دارند به صورتى موثر در زندگى فرهنگى، دينى، اجتماعى، اقتصادى و عمومى مشارکت کنند. ٣ افراد متعلق به اقليت ها حق دارند به صورتى موثر در تصميم گيرى هاى مربوط به اقلیتهايى که به آن تعلق دارند يا به منطقه اى که در آن زندگى مى کنند، به شيوه اى که با قوانين ملى ناسازگار نباشد در سطح ملى و، هر جا مناسب باشد، منطقه اى شرکت کنند. ۴ افراد متعلق به اقليت ها حق دارند انجمن هاى خاص خود را تشكيل دهند و حفظ کنند. ۵ افراد متعلق به اقليت ها حق دارند بدون هيچ تبعيضى با ساير اعضاى گروه خود و با افراد متعلق به گروههاى ديگر تماس هاى آزاد و مسالمت آميز برقرار و حفظ کنند و با شهروندان ساير کشورها که با آنان پيوندهاى ملى يا قومى، دينى يا زبانى دارند تماس هاى فرا مرزى برقرار کنند. ماده ٣ ١ افراد متعلق به اقليت ها مى توانند حقوق خود را، از جمله حقوقى که در اعلاميه حاضر اعلام شده، به صورت انفرادى و همچنين در اجتماع با ساير اعضاى گروه خود، بدون هيچ تبعيضى اعمال کنند ٢ در نتيجه اعمال يا عدم اعمال حقوق اعلام شده در اعلاميه حاضر هيچ زيانى نبايد به هيچ شخص متعلق به يك اقليت وارد شود. ماده ۴ ١ کشورها، هر جا که لازم باشد، بايد براى تضمين اين که اشخاص متعلق به اقليت ها بتوانند تمام حقوق بشر و آزادى هاى بنيادى خود را بدون هيچ تبعيض و برابرى کامل در مقابل قانون، به طور کامل و موثر اعمال کنند، تمهيداتى به عمل آورند. ٢ کشورها بايد براى ايجاد شرايط مناسب به منظور توانمند ساختن اشخاص متعلق به اقليت ها به ابراز ويژگى هاى خود و توسعه فرهنگ، زبان، دين، سنت ها و رسوم آنان تمهيداتى انجام دهند، مشروط بر اين که روش ها و اعمال ويژه مغاير قانون ملى و متضاد با معيارهاى بين المللى نباشد. ٣ کشورها بايد تمهيدات لازم انجام دهند تا هر جا ممكن باشد، اشخاص متعلق به اقليت ها بتوانند امكانات کافى براى يادگيرى زبان مادرى خود يا براى داشتن دستورالعملهايى به زبان مادرى خود داشته باشند. ۴ کشورها بايد، هر جا مناسب باشد، تمهيداتى در زمينه آموزش انجام دهند تا شناسايى تاريخ، سنت ها، زبان وفرهنگ اقلیت هاى موجود در سرزمين خود را تشويق کنند. ۵ کشورها بايد تمهيدات مناسب انجام دهند تا اشخاص متعلق به اقليت ها بتوانند به طور کامل در پيشرفت و توسعه اقتصادى کشورشان شرکت کنند. ماده ۵ ١ سياست ها و برنامه هاى ملى بايد با توجه لازم براى منافع مشروع اشخاص متعلق به اقلیتها برنامه ريزى و اجرا شود. ٢ برنامه هاى همكارى و يارى بين کشورها بايد با توجه لازم براى منافع مشروع اشخاص متعلق به اقليت ها برنامه ريزى و اجرا شود. ماده ۶ کشورها بايد در مسائل مربوط به اشخاص متعلق به اقليت ها، از جمله، مبادله اطلاعات و تجربه ها، به منظور افزايش تفاهم و اعتماد متقابل همكارى کنند. ماده ٧ کشورها به منظور حمايت از احترام به حقوق اعلام شده در اعلاميه حاضر بايد همكارى کنند. ماده ٨ ١ هيچ موردى در اعلاميه حاضر نبايد مانع از اجراى تعهدات بين المللى کشورها در ارتباط با اشخاص متعلق به اقلیت ها شود. کشورها، به ويژه، بايد تعهدات و الزاماتى را که براساس معاهدات و توافق نام ههاى بين المللى که عضو آنها هستند برعهده گرفته اند، با حسن نيت انجام دهند. ٢ اعمال و ا جراى حقوق اعلام شده در اعلاميه حاضر نبايد برخوردارى همه اشخاص را از حقوق بشر و آزاد ى هاى بنيادى که در سطح جهانى به رسميت شناخته شده اند، تحت تاثير قرار دهد. ٣ تمهيداتى که براى تضمين برخوردارى موثر از حقوق اعلام شده در اعلاميه حاضر به وسيله دولت ها انجام مى شود، نبايد با اصل برابرى تصريح شده در اعلاميه جهانى حقوق بشر متضاد باشد. ۴ هيچ موردى در اعلاميه حاضر نبايد چنان تفسير و تعبير شود که فعاليتى مغاير با هدف و اصول سازمان ملل متحد، از جمله برابرى حاکميت، تماميت ارضى، و استقلال سياسى کشورها را مجاز بداند. ماده ٩ کارگزارى هاى تخصصى و ساير سازمان هاى نظام ملل متحد بايد به تحقق کامل حقوق و اصول اعلام شده در اعلاميه حاضر، در حوزه هاى صلاحيت مربوط به خود، مساعدت کنند. برگرفته از تارنمای مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران

Type at least 1 character to search