اصول اخلاق پزشكي مربوط به نقش پرسنل بهداشتي، به ويژه پزشكان، در حمايت از زندانيان

اسناد حقوق بشراصول اخلاق پزشكي مربوط به نقش پرسنل بهداشتي، به ويژه پزشكان، در حمايت از زندانيان

اصول اخلاق پزشكي مربوط به نقش پرسنل بهداشتي، به ويژه پزشكان، در حمايت از زندانيان

اصول اخلاق پزشكي مربوط به نقش پرسنل بهداشتي، به ويژه پزشكان، در حمايت از زندانيان و بازداشت شدگان در برابر شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بي رحمانه، غير انساني يا تحقيرآميز مصوب در قطعنامه ١٩۴/٣٧ مجمع عمومي مورخ ١٨ دسامبر ١٩٨٢ اصل ١ پرسنل بهداشتي، به ويژه پزشكان، که مسئول مراقبت پزشكي از زندانيان و بازداشت شدگان هستند، وظيفه دارند با مراقبت از سلامت جسمي و رواني و مداواي بيماري آنان با همان کيفيت و معياري که در اختيار کساني که زنداني يا در بازداشت نيستند گذاشته مي شود، حمايت به عمل آورند. اصل ٢ شرکت فعالانه يا منفعلانه پرسنل بهداشت، به ويژه پزشكان، در اقداماتي که مشارکت، همدستي، تحريك يا تلاش براي شكنجه کردن يا انجام ساير مجازات ها يا رفتار بي رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز به شمار مي آيد نقض شديد اصول اخلاق پزشكي بوده، و همچنين بر اساس اسناد و مصوبه هاي قابل اجراي بين المللي جرم است. (١) اصل ٣ به شرکت پرسنل بهداشت، ويژه پزشكان در هر رابطه حرفه اي با زندانيان يا بازداشت شدگان که هدف آن صرفا ارزيابي، محافظت يا بهبود سلامت جسمي و رواني آنان نباشد نقص اصول اخلاق پزشكي است. اصل ٤ به انجام هر يك از موارد زير به وسيله پرسنل بهداشت، ويژه پزشكان نقض اصول اخلاق پزشكي است: (الف) استفاده از دانش و مهارت هاي خود به منظور کمك به بازجويي از زندانيان و بازداشت شدگان به شيوه اي که ممكن است بر سلامت جسمي و رواني يا بيماري چنين زندانيان يا بازداشت شدگاني اثر بد بگذارد و مطابق با اسناد مربوطه بين المللي نباشد.( ٢) (ب) تاييد، يا شرکت در تاييد آمادگي و تندرستي زندانيان يا بازداشت شدگان براي تحمل هر شكل برخورد يا مجازات که ممكن است بر سلامت جسمي يا رواني آنان اثر بد بگذارد و مطابق با اسناد مربوطه بين المللي نباشد، يا به هر ترتيبي در تحميل چنين رفتار و برخورد يا مجازاتي مشارکت کنند که مطابق با اسناد مربوطه بین المللي نباشد. اصل ٥ به مشارکت در هر روندي براي محدود کردن زنداني يا بازداشتي به وسيله پرسنل بهداشت، ويژه پزشكان نقض اصول اخلاق پزشكي است مگر اين که چنين روندي مطابق با معيارهاي صرفا پزشكي به عنوان اقدامي ضروري براي حمايت از بهداشت جسمي يا رواني يا ايمني خود زنداني يا بازداشتي، زندانيان يا بازداشتيهاي ديگر همان زندان، يا قيم هاي خود او تعيين شده باشد، و خطري براي سلامت جسمي يا رواني او نداشته باشد. اصل ٦ اين اصول تحت هيچ شرايطي، از جمله موقعيت اضطراري عمومي، قابل فسخ يا عدول نيستند. *(١) به اعلاميه حمايت از کليه اشخاص در برابر شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بي رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز (قطعنامه (٣٠)٣۴۵٢، ضميمه) نگاه کنيد. (٢) به ويژه اعلاميه جهاني حقوق بشر (قطعنامه (٣)A ٢١٧ ميثاق هاي بين المللي درباره حقوق بشر (قطعنامه (١ (xx A ٢٢٠٠ ضمیمه (اعلاميه حمايت از کليه اشخاص در برابر شكنجه و ساير مجازات يا رفتار بي رحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز (قطعنامه (٣٠)٣۴۵٢، ضميمه)، و مقررات حداقل معيار براي رفتار زندانيان (نخستين کنگره سازمان ملل متحد درباره پيشگيري از جنايت و رفتار خلافكاران: گزارش دبيرخانه (نشريه سازمان متحد (Sales No.E.1956.IV.4 annex I.A برگرفته از تارنمای مرکز اطلاعات سازمان ملل – تهران

Type at least 1 character to search